دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. امکانات نظری هرمنوتیک انتقادی در عبور از چالش تفاسیر متعارض از ارزش های مسلّط جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

محسن رضائی جعفری