کژکارکردهای سرمایة اجتماعی و نقش دین در بهبود آن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

سؤال اصلی در این مقاله این است: آیا مذهب می‌تواند برای افزایش و بهبودِ کارکرد سرمایة اجتماعی به کار رود و از عوارض منفی سرمایة اجتماعی بکاهد؟ فرضیة نگارندگان این است که اصول سرمایة اجتماعی اسلامی باعث می‌شود که ویژگی‌های خاصی بر روابط موجد سرمایة اجتماعی حاکم شود و در نتیجه، بسیاری از کژکارکرد‌های سرمایة اجتماعی خنثی شود.
این مقاله با روش تطبیقی، ابتدا مفهوم سرمایة اجتماعی و کژکارکردهای آن را بررسی می‌کند و سپس، اصولی را که اسلام در مورد روابط اجتماعی توصیه کرده است در حکم روشی برای بهبود سرمایة اجتماعی معرفی می‌کند. در این نوشتار، پیشنهاد می‌شود که آموزه‌های اسلامی به‌کار گرفته شود تا از عوارض نامطلوبِِ سرمایة اجتماعی کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Malfunctions of the Social Capital and the Role Played by Religion to Improve Them

نویسندگان [English]

  • Jalal Derakhsheh 1
  • Mohsen Radadi 2
1 Associate Professor, Political Sciences, Imam Sadiq University
2 PhD Student, Political Sciences, Imam Sadiq University
چکیده [English]

The main question discussed in the present article is “may religion be used to increase and improve the functions of the social capital and at the same time to reduce the adverse effects of the social capital?” The authors have assumed that the principles governing the social capital cause special characteristics to rule the relationships creating the social capital and, as a result, many malfunctions of the social capital may be eliminated.
In a comparative way, at first, the present article discusses the concept of the social capital and its malfunctions; then introduces the principles recommended by Islam to improve the social capital. In the present writing, the authors recommend to employ the Islamic teachings to reduce adverse effects of the social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: political studies of Islam
  • malfunctions
  • social capital
  • comparative method