دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-242 
2. رانتیریسم و تأثیر آن بر رابطة دولت و احزاب در ایران (1330-1357)

صفحه 33-49

سید‌جواد امام‌جمعه‌زاده؛ سید‌داود معصومی