دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1397، صفحه 1-132 
2. فرانظریه به‌عنوان ابزاری برای فهم

صفحه 21-36

مهدی بوستانی؛ کمال پولادی؛ مجید توسلی رکن‌آبادی


3. هرمنوتیک انتقادی؛ امکان‌سنجی حصول توافق بر روی مفاهیم و ارزش‌های متعارض

صفحه 37-56

محسن رضائی جعفری؛ علی علی حسینی؛ علیرضا آقاحسینی؛ محمدرضا دهشیری


4. مفهوم حکومت قانون از دیدگاه میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله

صفحه 57-75

اکرم صالحی هیکویی؛ حسین آبادیان؛ نعمت احمدی‌نسب