دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1398، صفحه 1-157 
6. هویت ملی در ابهام: از ناسیونالیسم تا بنیادگرایی در خاورمیانه

صفحه 125-155

سید رسول حسینی؛ سید جواد میری؛ سید مصطفی ابطحی؛ کمال پولادی