دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1398، صفحه 1-157 
6. عرفان، معنا و سیاست

صفحه 131-167

صادق میرویسی نیک؛ یدالله هنری لطیف‌پور