دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1398، صفحه 1-174 
3. پیامدهای حضور داعش برای کردهای عراق و سوریه

صفحه 49-70

سید محسن مصطفوی اردبیلی؛ حسین دهشیار؛ حمید احمدی؛ رحمت حاجی مینه


7. فرهنگ سیاسی نخبگان و حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت اصلاحات)

صفحه 147-174

هانیه گرائیلی؛ مسعود مطلبی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ هادی همتیان