دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-163 
1. رویکرد ایدئولوژی‌های سیاسی به مقولۀ انسان‌شناسی

صفحه 1-22

محمدرضا احمدی طباطبایی؛ جواد نوری‌زاده