دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار 1399، صفحه 1-200 
3. ماهیت نظریه در فلسفه سیاسی از منظر علامه طباطبائی

صفحه 53-79

اسحاق سلطانی؛ منصور میر احمدی؛ محمدصادق نصرت‌پناه