کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل مقایسه‌ای مفهوم خیرعمومی و برساخت آن در رویکردهای سیاسی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1400

10.30465/cps.2021.32268.2550

حسین رضائی؛ جلال درخشه؛ محمدرضا اخضریان کاشانی


2. سیاست متعالی‌زمینه‌مند؛ جغرافیای سیاست و قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1400

10.30465/cps.2021.24924.2191

مرتضی فرخی؛ محمدباقر خرمشاد؛ ابراهیم برزگر


4. بررسی کارکرد «اعتماد» و «مدارای سیاسی» در نظریه «قرارداد اجتماعی» توماس هابز

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-26

10.30465/cps.2020.31114.2503

فاطمه امیری پریان؛ گارینه کشیشیان سیرکی


6. ماهیت مجلس عصر مشروطه در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری

دوره 7، شماره 19، بهار 1395، صفحه 69-84

فرهاد زیویار؛ وحید کارگر جهرمی؛ سید احمد عسکری