موضوعات = 1.سیاست و فضای مجازی
نقش نظام حکمرانی آموزش عالی در ارتقاء هویت ملی ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-31

10.30465/cps.2023.46212.3238

عبدالرحمن حسنی فر؛ مجید عباس زاده مرزبالی


دو راهه‌ی هژمونی و آزادی در زیست‌بوم مجازی با تاکید بر دیدگاه‌های آیزایا برلین و آنتونیو گرامشی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-35

10.30465/cps.2022.37667.2851

فاطمه حردانی پور؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزائی؛ بهنام گودرزی


بحران کرونا و نقد فلسفه‌ سیاسی نئولیبرالیسم

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-22

10.30465/cps.2021.35613.2754

هادی ابراهیمی کیاپی؛ حمید پارسانیا


کرونا، اقتدارگرایی دیجیتال و بن بست های لیبرالیسم در فلسفه سیاسی غرب

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-46

10.30465/cps.2021.35618.2757

امیر اعتمادی بزرگ؛ مصطفی رضایی حسین آبادی؛ بهنام گودرزی فرد