موضوعات = 5.مباحث جدید روش‌شناسی در علم سیاست
تعداد مقالات: 5
1. تعامل و رفتار آشوبگون در سیستم بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

10.30465/cps.2021.29979.2454

سعیده کوزه گری؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ ابو محمد عسگرخانی؛ علی اکبر اسدی


2. ایران را از دست «ایران» نجات دهیم؛ نقدی نو تاریخ گرایانه بر روایت‌های ایران محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.30465/cps.2021.31563.2516

سید مرتضی حافظی


3. نسبت سوژه و ساختار و بازاندیشی در گفتمان‌های هویتی در ایران معاصر: از مشروطه تا جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.30465/cps.2021.36662.2805

ویدا یاقوتی؛ مجید توسلی؛ علی اشرف نظری


4. اجتهاد بر پایه مفهوم مصلحت‌عمومی در اندیشه‌سیاسی نائینی به مثابه فقه‌سیاسی‌عملگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.30465/cps.2022.35851.2770

نازنین زهرا بروغنی؛ سید محمدرضا احمدی طباطبائی