دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. تغییر سیستمیک و مشارکت راهبردی ایران و چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.30465/cps.2021.32232.2547

محسن شریعتی نیا


3. سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.30465/cps.2021.33824.2657

سید محمد رضا مرندی


4. زن در عرصه سیاست ایران مطالعه موردی دوره قاجار (مهدعلیای سوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.30465/cps.2021.30262.2471

محمدامیر احمدزاده؛ ظریفه کاظمی


5. تعامل و رفتار آشوبگون در سیستم بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

10.30465/cps.2021.29979.2454

سعیده کوزه گری؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ ابو محمد عسگرخانی؛ علی اکبر اسدی


6. حکمرانی در جامعه پیچیده شبکه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.30465/cps.2021.35685.2761

محمدهادی راجی؛ اصغر افتخاری


7. گفتمان رسانه‌ای «برجام» در پرتو روابط بین‌المللی ایران: مطالعه موردی روزنامه‌های اصلاح‌طلب ،و اصولگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1400

10.30465/cps.2021.35936.2771

فاطمه ناطقی؛ امیر مسعود مظاهری؛ رضا فاضل


8. فقه پویا(سیاسی)و کارآمد، قلمرو نوآوری امام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.30465/cps.2021.31555.2515

علی داستانی بیرکی؛ مسعود جعفری نژاد؛ بشیر اسماعیلی


9. مخاطبان در فرایند امنیتی کردن ایران توسط آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.30465/cps.2021.35210.2727

تهمینه بختیاری رنانی؛ ابراهیم برزگر؛ بهنام گودرزی


10. گفتمان های سیاسی و نقش آنها در مشارکت وجمهوریت مردم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

10.30465/cps.2021.25029.2199

بهرام ستاری دستنائی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ عبدالحسین الله کرم


11. ایران را از دست «ایران» نجات دهیم؛ نقدی نو تاریخ گرایانه بر روایت‌های ایران محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.30465/cps.2021.31563.2516

سید مرتضی حافظی


12. فراتحلیل مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن (دهه‌های 80 و 90)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1400

10.30465/cps.2021.37882.2862

سیدعلی میرلوحی؛ طاها عشایری؛ طاهر جهان پرور؛ زهرا حسن زاده


13. طرح مفهوم آزادی منفی و نقد آن بر اساس مبانی قرآنی علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.30465/cps.2021.38064.2872

اسحاق سلطانی؛ رضا خراسانی


14. بررسی علل و عوامل کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.30465/cps.2021.37623.2848

عبدالمطلب عبداله؛ پرویز توکل نیا


15. نسبت سوژه و ساختار و بازاندیشی در گفتمان‌های هویتی در ایران معاصر: از مشروطه تا جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.30465/cps.2021.36662.2805

ویدا یاقوتی؛ مجید توسلی؛ علی اشرف نظری


16. بررسی عوامل موثر بر سقوط رژیم حسنی مبارک بر اساس نظریه همبستگی جیمز روزنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.30465/cps.2021.35325.2730

احمد ترحمی؛ عنایت اله یزدانی؛ محمد علی بصیری


17. شناسایی پیشران فعالیت های حزبی در ایران آینده با استفاده از نرم افزار MIC MAC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.30465/cps.2021.37132.2822

زهره همتی؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ علی علی حسینی


18. دو راهه‌ی هژمونی و آزادی در زیست‌بوم مجازی با تاکید بر دیدگاه‌های آیزایا برلین و آنتونیو گرامشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.30465/cps.2022.37667.2851

فاطمه حردانی پور؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزائی؛ بهنام گودرزی


19. چالش‌ها و راهبردهای دولت الکترونیک در راستای تحقق دموکراسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.30465/cps.2022.40408.2978

حسن خسروی؛ حسن طیبی توکل؛ ناصرعلی منصوریان


20. اجتهاد بر پایه مفهوم مصلحت‌عمومی در اندیشه‌سیاسی نائینی به مثابه فقه‌سیاسی‌عملگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.30465/cps.2022.35851.2770

نازنین زهرا بروغنی؛ سید محمدرضا احمدی طباطبائی


21. تأثیر سازه‌ دولت- ملت مدرن بر گسست اجتماعیِ غرب در مواجهه با کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.30465/cps.2022.35616.2756

مهدی سیاوشی؛ مجید بذرافکن


22. درک سیاست اسلامی در نسبت با مصیبت عاشورا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.30465/cps.2022.37620.2847

محمد علی فتح الهی


24. تبارشناسی نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه علمای عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.30465/cps.2022.37432.2840

محمد حسین باقری خوزانی؛ منصور میر احمدی؛ مجید توسلی؛ حمید احمدی