دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی با تاکید بر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.30465/cps.2021.28724.2404

سیدکاظم سیدباقری؛ مهدی حسنی باقری


3. سیاست متعالی‌زمینه‌مند؛ جغرافیای سیاست و قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.30465/cps.2021.24924.2191

مرتضی فرخی؛ محمدباقر خرمشاد؛ ابراهیم برزگر


4. تغییر سیستمیک و مشارکت راهبردی ایران و چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.30465/cps.2021.32232.2547

محسن شریعتی نیا


5. سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.30465/cps.2021.33824.2657

سید محمد رضا مرندی


6. بررسی رابطه اندیشه و جامعه در آرای وبر : نقدی بر امکان پروتستانتیسم اسلامی در آرای روشنفکران ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.30465/cps.2021.34438.2692

یزدان سلیمی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حمید نساج


7. موانع عرفی‌شدن حکومت اسلامی در منظومه‌ فکری امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30465/cps.2021.33273.2607

سعید قربانی؛ علی مرشدی زاد


8. بازخوانی انتقادی رهیافت جامعه پذیری سیاسی با نگاهی به چشم انداز پژوهش های آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.30465/cps.2021.35152.2721

عباسعلی رهبر؛ محمد حسین نیکزاد


9. زن در عرصه سیاست ایران مطالعه موردی دوره قاجار (مهدعلیای سوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.30465/cps.2021.30262.2471

محمدامیر احمدزاده؛ ظریفه کاظمی


10. بررسی تعامل سازمان ناتو وترکیه در منطقه قفقاز (بحران قره باغ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.30465/cps.2021.32558.2567

قاسم رضائی؛ خدیجه ثنائیان زاده


11. تعامل و رفتار آشوبگون در سیستم بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

10.30465/cps.2021.29979.2454

سعیده کوزه گری؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ ابو محمد عسگرخانی؛ علی اکبر اسدی


12. تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع اپوزیسیون چپ و سلطنت طلب: مطالعه موردی سازمان راه کارگر و شورای ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.30465/cps.2021.34846.2707

عباس کشاورز شکری؛ ملیحه سالم؛ زاهد غفاری هشجین


13. کرونا و بازتولید اقتدارگرایی در دولتهای دمکراتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.30465/cps.2021.35349.2732

رضا خدابنده لو؛ فرهاد زیویار


14. حکمرانی در جامعه پیچیده شبکه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30465/cps.2021.35685.2761

محمدهادی راجی؛ اصغر افتخاری