دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نسبت سوژه و ساختار و بازاندیشی در گفتمان‌های هویتی در ایران معاصر: از مشروطه تا جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.30465/cps.2021.36662.2805

ویدا یاقوتی؛ مجید توسلی؛ علی اشرف نظری


دو راهه‌ی هژمونی و آزادی در زیست‌بوم مجازی با تاکید بر دیدگاه‌های آیزایا برلین و آنتونیو گرامشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.30465/cps.2022.37667.2851

فاطمه حردانی پور؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزائی؛ بهنام گودرزی


پیشران های گذار از مراحل تمدن نوین اسلامی و دستیابی به جامعه مطلوب اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.30465/cps.2022.34736.2703

عیسی مولوی؛ امیر سیاهپوش


الگوی مطلوب حکمرانی مطبوعات دراندیشه امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30465/cps.2022.38506.2888

امیدعلی مسعودی


شخصیت‌محوری در احزاب سیاسی ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.30465/cps.2022.33921.2662

زاهد غفاری هشجین؛ علی کاکادزفولی