جستارهای سیاسی معاصر (CPS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله