تحلیل گفتمان به‌مثابۀ روش

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارعلوم‌سیاسی‌پژوهشگاه‌علوم انسانی

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

چکیده
تحلیل گفتمان از جمله روش‌هایی است که برای دست‌یابی به سطحی از داده‌ها و اطلاعات می‌تواند استفاده شود. این روش تفسیری است و انجام آن تابع ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی است. تحلیل گفتمان به نوعی جزو روش‌های کیفی محسوب می‌شود که درک و استنباط استفاده‌کنندۀ آن در میزان ارائه و نوع داده‌ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مورد مطالعه اهمیت دارد. در این مقاله، ابعاد و مشخصه‌های تحلیل گفتمانی، به‌منزلۀ روش، در یک رویکرد مفهومی، از قبیل محورهایی چون سطحِ سطح و عمقِ سطح و عمقِ سطح و عمقِ عمق، بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Army in the Process of State Building in Iran and Europe: A Functional and Contextual Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Abdolrahman Hassanifar 1
  • Fatemeh Amiri pariyan 2
چکیده [English]

Abstract
Reviewing the literature on the state building in Iran and Europe is indicative of the role of army in this process. However, the question of whether this role has been exercised in the same way or not, has been overlooked. The current paper tries to indicate that despite of the significant role of the army in state building in both Iran and Europe, the ways by which army has affected state building are completely different. Army had internal functions in Iran, while in Europe it had both internal and external functions. Upon analysis, it has become apparent that these different functions were because of different internal and external contexts in which the army has been involved in. Therefore, different internal and external contexts dictated different roles for the army and consequently have caused multiple and diverse ways of state building in Iran and Europe. Generally, this diversity shows that the emergence of the modern state has been affected by the requirements of a society. Moreover, it shows that we should not anticipate the future developments of a country entirely based on the developments of European countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: State building in Iran
  • State building in Europe
  • Army
  • comparative method
منابع
استوکر، جری و دیوید مارش (1378). روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمۀ امیرمحمد حاجی‌یوسفی، تهران: مطالعات راهبردی.
برنز، اریک (1373). میشل فوکو، ترجمۀ بابک احمدی، تهران: نسل قلم.
تاجیک، محمدرضا (1383). گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران: مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.
حق‌شناس، علی‌محمد و همکاران (1381). فرهنگ معاصر هزاره (انگلیسی ـ فارسی)، تهران: فرهنگ معاصر.
دایک‌، ت‍ون و‌ م. آدریان‍وس‌ ف‍ان‌ (۱۳۸۲). م‍طال‍ع‍اتی‌ در تحلیل‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌: از دس‍ت‍ور م‍ت‍ن‌ ت‍ا گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ک‍اوی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌، ترجمۀ‌ پیروز ایزدی و همکاران، ویراستۀ م‍ه‍ران‌ م‍ه‍اج‍ر و م‍ح‍م‍د ن‍ب‍وی‌، تهران: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لامی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍قیق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا.
دریفوس، هیوبرت و پل رابینو (1376). میشل فوکو، فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
سلطانی، علی‌اصغر (1383). «تحلیل گفتمان به‌مثابۀ نظریه و روش»، فصل‌نامۀ علوم سیاسی، ش 28.
شعیری، محمدرضا (1387). «تحلیل گفتمان رویکرد نشانه‌ ـ معناشناختی» در تارنمای
http://www.bashgah.net/fa/content/show/41894
فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمة گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات رسانه.
فیرحی، داود (1378). قدرت دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نشر نی.
کاشی، غلامرضا، «تحلیل گفتمان در هزارتوی تئوری‌ها»، در تارنمای
http://www.bashgah.net/fa/content/show/25821
کوبلی، پاول (1387). نظریه‌های ارتباطات، ج 3، ترجمۀ احسان شاقاسمی، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
کوبلی، پاول (1387). نظریه‌های ارتباطات، ج 4، ترجمۀ گودرز میرانی، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
مک دانل، دایان (1380). مقدمه‏اى بر نظریه‏هاى گفتمان، ترجمۀ حسینعلى نوذرى، تهران: فرهنگ گفتمان.
میرفخرایی، تژا (1383). فرایند گفتمان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات رسانه.
ن‍وری‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر (۱۳۸۵). ش‍ال‍وده‌‌ش‍ک‍ن‍ی‌، ترجمۀ‌ پ‍ی‍ام‌ ی‍زدان‍ج‍و، ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز.
هال، استوارت (۱۳۸۶). غرب و بقیه: گفتمان و قدرت، ترجمۀ محمود متحد، تهران: آگه.
 
Burn, Andrew and David Parker ‎)2003(. ‎Analyzing Media Texts, ‎London :Continuum.
Dant, Tim (1991(. Knowledge, Ideology and Discourse: a Sociological Perspective, London: Rutledge.
Hall, Stuart )1992(. Culture, Media, Language‎, :London Routledge