اهداف و چشم انداز


اهداف و چشم‌انداز
مجله علمی- پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر فعالیت علمی خود را با هدف گسترش مباحث سیاسی در جامعه علمی ایران و بررسی ابعاد گوناگون این مسأله از سوی صاحب نظران داخلی و بین المللی، بالاخص بازشناسی ابعاد آن در اندیشه اسلامی آغاز کرده است و از پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه دعوت می‌کند با ارسال مقالات ارزشمند خود در زمینه های زیر، مجله را آینه تأملات نظری خود قرار دهند:


برخی از موضوعات پیشنهادی این نشریه
1.اندیشه سیاسی        
2.کلیات فقه سیاسی
4. کلام سیاسی
5. دین وسیاست
6. فلسفه سیاسی
7.مطالعات تطبیقی در دانش سیاسی
8. سیاست و علوم انسانی (جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، روانشناسی سیاسی، مدیریت سیاسی و...)


  (شماره مجوز علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم 3/196244تاریخ1391/9/22)