اعتبار نشریه

این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارۀ 3/196244 و تاریخ 1391/9/22 رتبۀ علمی‌پژوهشی دریافت کرده است.