درباره نشریه

درباره نشریه


فصلنامۀ علمی‌پژوهشی «جستارهای سیاسی معاصر» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از بهار و تابستان سال 1389 منتشر شده است. این نشریه برای انعکاس و ارائۀ دستاوردهای مطالعات علمی و پژوهش‌های استادان و پژوهشگران معاصر در حوزۀ علوم سیاسی و اندیشه سیاسی و موضوعات مرتبط با آن (اعم از مطالعات میان‌رشته‌ای و کاربردی) فعالیت می‌کند.
این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارۀ 3/196244 و تاریخ 1391/9/22 رتبۀ علمی‌پژوهشی دریافت کرده است.
مقالات نشریه به دو زبان فارسی یا انگلیسی انتشار می‌یابد.