اخبار و اعلانات

اعتبار نشریه

این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارۀ 3/196244 و تاریخ 1391/9/22 رتبۀ علمی‌پژوهشی دریافت کرده است.

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقاله

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ جستارهای سیاسی معاصر براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود. ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد:1) هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود.برای بررسی اولیۀ هر مقالۀ ارسالی مبلغ 100 هزار تومان دریافت شود.2) هزینۀ نهایی پذیرش مقاله: در صورت ...

مطالعه بیشتر