تماس با ما

مدیر اجرایی: امیر اعتمادی بزرگ

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 شرقی، کوچه اول، بن‌بست احداثی، پلاک 6، طبقه 3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر مجله جستارهای سیاسی معاصر

کدپستی: 1437774681، صندوق‌پستی: 6419 - 14155

شماره تماس: (داخلی: 223) ٨٨٦١٤٢٩٩ و 88614057 21 98+

نشانی الکترونیک: Siyasatpajuhi@ihcs.ac.ir

 

لطفاً برای ارسال مقاله، مشاهده شماره های چاپ شده و دریافت شیوه نامه تألیف مقاله به آدرس زیر مراجعه کنید:

http:// Siyasatpajuhi.ihcs.ac.ir

 


CAPTCHA Image