موانع داخلی دموکراتیزه‌شدن عراق پس از سقوط صدام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادعلوم سیاسی‌دانشگاه امام صادق

2 کارشناس‌ارشد روابط دانشگاه آزاد کرج

چکیده

چکیده
کشور عراق یکی از مهم‌ترین کشور‌های منطقۀ حساس خاورمیانه محسوب می‌شود و همواره تحولات آن در سایر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تأثیرگذار بوده است. عراق جدید نیز، که پس از حملۀ نیرو‌های ائتلافی، به رهبری امریکا، در سال 2003 و در پی سقوط رژیم دیکتاتور بعثی شکل گرفت، بسیار حائز اهمیت است و روند تحولات آن از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با حساسیت فراوان دنبال می‌گردد. عراق جدید به سمت‌و‌سوی دموکراسی در حرکت است، اما این حرکت با کندی صورت می‌گیرد، به طوری که با گذشت بیش از یک دهه از عمر عراق جدید دموکراسی در آن بسیار کم‌رنگ است. موانعی که بر سر راه دموکراسی در عراق جدید وجود دارند می‌توانند داخلی و یا خارجی باشند. این مقاله، بر اساس فرضیۀ خود، موانع داخلی را به دو قسمت کلی تقسیم کرده است؛ نخست، ساختار‌های چندوجهی جامعۀ عراق و عدم پای‌بندی و تفسیر به رأی هریک از گروه‌ها و جریانات داخلی عراق به قانون اساسی، و دوم سعی بر پاسخ‌گویی به پرسش اصلی این نوشتار که موانع داخلی دموکراتیزه‌شدن عراق پس از سقوط صدام کدام‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of America’s Cultural Diplomacy in Iraq after 2003

نویسندگان [English]

  • Jalal Derakhsheh 1
  • Mohmmadmahdi Maleki 2
چکیده [English]

Applying hard and soft power from the beginning of Iraq occupation in 2003 was the US main agenda in Iraq. Cultural interventions as the main tool of exerting soft power became official after the 2008 Strategic Agreement between the two states. This paper is going to answer the following question: what are the US main purposes in pursuing cultural diplomacy as one of the enforcing tools of soft power in Iraq? The analysis of these programs would be demonstrative of America’s main objectives. The study is designed in a descriptive-analytic manner and upon analysis, it became apparent that their main goal is to change the views of common Iraqi people about west and promote liberal western culture instead of Islamic culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: cultural diplomacy
  • Unites States
  • Iraq
  • soft power
منابع
احمدی، کوروش (1384). ضعف انسجام اجتماعی سیاسی و مشکلات ژئوپلتیک در عراق؛ عراق پس از صدام، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
اسدی علی‌اکبر (1391). روند دولت ـ ملت‌سازی در عراق جدید، تهران: مطالعات اندیشه‌سازان راه‌ نور.
برنا بلداجی، سیروس (1383). «روند دولت‌سازی در عراق نوین الزامات و رویکردهای ایران»، خبرنامۀ دفاع، ش 4.
تلاشان، حسن (1389). «دورنمای ژئوپلتیک شیعه در عراق»، فصل‌نامۀ علمی ‌ـ پژوهشی شیعه‌شناسی، س 8، ش 31.
دبلیو پای، لوسین و دیگران (1380). بحران‌ها و توالی‌ها در توسعۀ سیاسی، ترجمۀ غلامرضا خواجه‌سروی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
رازانی، احسان (1384). پیامدهای نظامی حضور نظامی امریکا در عراق بر امنیت جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
سریع‌القلم، محمود (1386). فرهنگ سیاسی ایران، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سیسیک، تیمونی (1379). تقسیم قدرت و میانجی‌گری بین‌المللی در منازعات قومی، ترجمۀ مجتبی عطار‌زاده، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
شوارتز، منتل جان (1388). «ناسیونالیسم و تکه‌تکه‌شدن»، ترجمۀ فرزاد پورسعید، در راهنمای جامعه‌شناسی سیاسی، ج 2.
صبا، هادی (1383). «طلوع شیعه»، همشهری دیپلماتیک، ش 34.
عدنان، زهرا عالی (1388). «جایگاه و نقش عشایر بر تحولات سیاسی عراق»، فصل‌نامۀ مطالعات خاور‌میانه، س 16، ش 2.
علی‌نقی، امیر‌حسین (1383). «سناریوهای محتمل در مورد آیندۀ عراق و استراتژی جمهوری اسلامی ایران»: بولتون پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
لطیف الزبیدی، حسن، محمد العبادی نعمه، لافی السعدون عاطف (1390). عراق در جست‌وجوی آینده، ترجمۀ علی شمس، تهران: انتشارات مطالعات اندیشه‌سازان راه نور.
مسجدی ایرج، (1387). «بررسی تجربۀ دولت ‌ـ ملت‌سازی در عراق»، در مجموعه مقالات همایش عراق نوین و تحولات خاورمیانه، تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه‌سازان راه نور.
مهتدی، محمدعلی (1384). «عراق به کجا می‌رود؟»، همشهری دیپلماتیک، ش 69.
وایمر، آندریاس (1387). «عنوان دموکراسی و کشمکش قومی و مذهبی در عراق»، در سامان سیاسی در عراق جدید، ترجمۀ سید‌کمال سروریان.
 
Amatzi, Baram and Barry Rubin, Iraash (1996). Road to War, London.
Geretch, reuel marc (2004). ‘The Islamic Paradox, Shiite Clerics, Sunni fundamentalists, and the Coming of Arab Democracy, United States of America, Washington, DC Institute of Peace’, Available in www.usip.org/2005.
Nasr, Vali (2006). ‘When the Shiites Rise’, foreign Affairs.