مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی ایالات‌ متحده در عراق جدید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی‌کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسی‌دانشگاه امام‌صادق

چکیده

چکیده
اِعمال قدرت سخت و قدرت نرم از ابتدای اشغال نظامی عراق به شکل هم‌زمان در دستور کار نیروهای امریکا قرار داشت. به‌ کارگیری و استفاده از شیوه‏ها و ابزارهای فرهنگی، به‌مثابۀ یکی از مهم‌ترین تاکتیک‌‌های قدرت نرم مریکا در عراق با توافق‌نامۀ استراتژیکی که در سال 2008 م به امضای طرفین رسید، حالتی رسمی و قانونی به خود گرفت. مقالۀ حاضر تلاشی است در پاسخ به این سؤال که برنامه‏های امریکا در زمینۀ دیپلماسی فرهنگی، به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین اشکال قدرت نرم در عراق، چه بوده و با چه هدفی صورت می‎پذیرد. بررسی برنامه‏های مذکور، با توجه به تغییر رویکرد ایالات‌ متحده در به‌‌کارگیری قدرت نرم در کنار قدرت سخت در قبال عراق، هدف این کشور را از انجام‌دادن چنین اقداماتی به‌وضوح مشخص می‎سازد. نگارندگان با استفاده از روش تحلیلی‌ ـ توصیفی در این نوشتار، در پایان، با مطالعۀ برنامه‎های مربوط به دیپلماسی فرهنگی امریکا در عراق به این نتیجه می‎رسند که هدف ایالات متحده، از اجرای چنین برنامه‎هایی، تأثیرگذاری در اذهان و افکار مردم عراق و ارائۀ تصویری مناسب و مطلوب از خود به آن‌ها و جایگزینی فرهنگ غربی، مبتنی‌بر آموزه‏های لیبرالی، به‌جای فرهنگ اسلامی مردمان این کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of America’s Cultural Diplomacy in Iraq after 2003

نویسندگان [English]

  • Abuzar Gohari Moqaddam 1
  • Amir Reza Jafari Harandi 2
چکیده [English]

Applying hard and soft power from the beginning of Iraq occupation in 2003 was the US main agenda in Iraq. Cultural interventions as the main tool of exerting soft power became official after the 2008 Strategic Agreement between the two states. This paper is going to answer the following question: what are the US main purposes in pursuing cultural diplomacy as one of the enforcing tools of soft power in Iraq? The analysis of these programs would be demonstrative of America’s main objectives. The study is designed in a descriptive-analytic manner and upon analysis, it became apparent that their main goal is to change the views of common Iraqi people about west and promote liberal western culture instead of Islamic culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: cultural diplomacy
  • Unites States
  • Iraq
  • soft power
منابع
اسنو، نانسی و تیلور، فلیپ (1390). کتاب مرجع دیپلماسی عمومی، روح‌الله طالبی آرانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
آشنا، حسام‌الدین (1384). «دیپلماسی عمومی: فرهنگ و ارتباطات در خدمت سیاست خارجی»، کتاب امریکا (6). تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
ایزدی، فؤاد (1391). دیپلماسی عمومی امریکا در قبال ایران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
خانی، محمدحسن (1384). «دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها»، دوفصل‌نامۀ دانش سیاسی، ش 2.
خمینی، روح‌الله (1385). صحیفۀ امام (ره)، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره)، ج 16.
رستم‌بیک تفرشی، آتوسا و رمضانی واسوکلائی، احمد (1391، بهار و تابستان). «نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی»، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی، س 12، ش 1.
ریوز، جولی(1388). فرهنگ و روابط بین‌الملل: روایت‌ها، بومیان و توریست‌ها، ترجمۀ محسن بیات، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
مولانا، حمید (1384). اطلاعات و ارتباطات جهانی: مرزهای نو در روابط بینالملل، ترجمۀ اسدالله آزاد و مریم اخوتی و محمد حسن‌زاده، تهران: نشر کتاب‌دار.
نای، جوزف (1387). قدرت نرم، ترجمۀ محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکدۀ مطالعات و تحقیقات بسیج.
Amideast. (2013). ‘English Language Programs’, Retrieved From http:// amideast.org/our-work/elt/english-language-programs/english-language-programs.
Battery Dance (2012).  TOP LINE REPORT- Iraq-Erbil 2012.
Battery Dance (2012). ‘Dancing to Connect (DTC) Iraq’, Retrieved From
http://animatingdemocracy.org/resource/battery-dance-dancing-connect-dtc-iraq.
Besso, Michele (2005, 25 Nov). The News Journal.
Cummings, Milton C. (2003). Cultural Diplomacy and the US Government: A Survey, Washington D .C ., Center for Arts and Culture.
Djerejian, Edvard P. (2003). Changing Minds, Winning Peace: A New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in the Arab and Muslim World, Report submitted to the Committee on Appropriations, U.S. House of Representatives, Washington DC, Advisory Commission on Public Diplomacy.
Embassy of The United States Baghdad. Iraq (a) (2013). “Iraqi Young Leaders Exchange Program (IYLEP)”, Retrieved From http://iraq.usembassy.gov/ileyp.html.
Embassy of The United States Baghdad. Iraq (b). (2013). “Cultural Ambassador Mary McBride ‘Revs It Up’ in Iraq”, Retrieved From http://iraq.usembassy.gov/may2312mcbride.html.
Federal Register (2004, 28 Dec). “State Department Notices”, Vol. 69, No. 248.
Malone, Gifford D. (1988). Political Advocacy and Cultural Communication: Organizing The Nation’s Public Diplomacy, University Press of America.
Mazzetti, Mark (2005, Dec). Los Angeles Times, No. 1.
Mulcahy, Kevin V. (1999, Spring). “Cultural Diplomacy and the Exchange Programs: 1938-1978”, The Journal of Art Managements.
Ninkovich, Frank (1996). U.S. Information Policy and Cultural Diplomacy, Foreign Policy Association.
Nossel, Suzanne (2004, March/April). “Smart Power, Foreign Affairs”, Foreign Affairs.
Nye J.r., Joseph S. (2003, 10 Jan). “Propaganda Isn’t the Way: Soft Power”, The International Herald Tribune.
Tang, R. (1998). “The Place of Culture in the Foreign language Classroom: A Reflection”, The Internet TESL Journal, Available at: http://iteslj.org/Article/Tang-Culture.html.
The American University of Iraq, Sulaimani (2013). “Mission & Core Values”, Retrieved From http://auis.edu.iq/mission.
United States Department of State (a). (2013). “English Language Programs”, Retrieved From http:// exchanges.state.gov/ppp/tesol-international-association.htm.
United States Department of State (b). (2013). “English Access Microscholarship Program”, Retrieved From http://exchanges.state.gov/non-us/program/english-access-microscholarship-program.
USAID. (2013). “Governance Strengthening Project-Taqadum”, Retrieved From
http://iraqgsp.org/page/index/11.