پرسش‌های اساسی رابطة اخلاق و سیاست

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استاد دانشگاه

چکیده

در صورت مشتمل بودن فعل اخلاقی بر ابعاد مثبت و منفی، از پیوند اخلاق و سیاست، گریزی نیست. توصیه‌های مثبت و منفی اخلاقی، برای سیاست، در عمل، از اجتناب‌ناپذیری پیوند مزبور حکایت می‌کند. اما به نظر می‌رسد منظور مدافعان جدایی اخلاق و سیاست، پیوند وجه مثبت و مطلق ارزش‌های اخلاقی با افعال اقتضایی سیاست باشد. شاید این پاسخ، حالتی از موجه‌نمایی را در صورت، حفظ کند، اما در برابر سؤال اساسی علل و عوامل شکاف میان افعال اختیاری (اخلاقی و سیاسی) و سطوح مختلف حیات فردی و اجتماعی و پایایی این شکاف، بی‌پاسخ می‌ماند. بهترین پاسخ به سؤال رابطة اخلاق و سیاست، مشابه دانستن این دو در یک سطح (اختیاری بودن) و دفاع از حیات یکپارچة انسانی و متفاوت دیدن آنها در سطحی دیگر، هدف فی نفسة اخلاق و ارزش‌های متعالی، به رغم توجه به ضرورت هستی‌شناختی و غایت شناختی آن (تقدّم ارزشی) و مشروط و وسیله بودن افعال سیاسی یا قدرت (تقدّم رتبی) است. از میان گونه‌شناسی قدرت، اگر فعل مشروط سیاسی یا قدرت، به طور عمده بر مدار اقناع و نفوذ باشد، گرایش آن به اخلاق، در مقایسه با زمانی که بر مدار زور، تهدید و اغوا دایر باشد، بیشتر است. اطمینان از جهات اخلاقی سیاست نیز در گرو نقد فعّال و نظارت مستمر نهادهای مدنی، به ویژه اخلاقی و دینی در جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles and the Challenges facing the Relations between Morality and Politics

نویسنده [English]

 • Emad Afrugh
چکیده [English]

In case of the inclusion of positive and negative aspects in the realm of moral actions, one has to accept the inseparability of morality and politics. The positive and negative recommendations of morality for politics indicate the inevitability of this bond between morality and politics. However, probably, the adherents of the separation of morality and politics mean that there is a relationship between the positive and immutable aspects of moral values and the expedient activities and actions of politics. Perhaps, this solution maintains a form of superficial justification. However, it is incapable of accounting for the basic questions such as the causes of the separation between the voluntary actions (both moral and political) and the various levels of the social and individual lives of the people. The gap between these two levels cannot be filled with this superficial claim, perhaps the best answer to the relation between morality and politics is to treat them as similar in the level of being voluntary and the defense of a holistic human existence which indicates that these two might have differences in another level. The main principles of morality and its high values in spite of the necessity of their existential and finalistic values, are the probation and conditional value of political actions and the fact that they are at most means and not ends as such the ranks of power are also the same. If a political conditional action is centered upon influence and justification, its catering towards morality is higher than when it is based on threat and coercion. To make sure that political actions are moral-based, they should constantly be under the investigation and supervision of both religious and civil institutions especially the moral and religious institution should play the greatest roles in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moral deed
 • Treating morality as a duty
 • Moral finalism
 • Socrates
 • (Absolute condition
 • Good purpose and will)
 • Believing in one’s own code
 • Plato
 • Aristotle
 • Political deed
 • Relation between morality and politics
 • Religion-based politics (Mullā Sadrā’s Theory)
 • Imām Khomeini’s Theory
 • Basic questions and issues on the relation between morality and politics