سنجش راهیابی اندیشه‌های ابن خلدون در حوزة فکری تشیع

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استاد‌یار پژوهشکدة علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تصور رایج آن است که آرا و اندیشه‌های ابن خلدون در حوزة فکری شیعه رواج نیافته است. این تصوّر تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ گفتار حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این پرسش است. در این تحقیق، بسیاری از منابع علمای شیعه بررسی گردیده و از آن میان، 54 اثر شناسایی شده که در آنها از آرای ابن خلدون سخن به میان آمده است. بنابراین، درستی این تصوّرِ رایج، محل تردید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Influence of the Thoughts of Ibn-e khaldun in the Domain of Shiite Thought

نویسنده [English]

  • Davood Mahdavi Zadegan
Assistant Professor at the Research Department of Political Sciences in the Research Institute for Humanities and Cultural studies
چکیده [English]

The general assumption is that the thoughts and notions of Ibn-e khaldun havenot been influential or prevalent in the domain of Shiite thoughts. To what extent is this notion clase to truth or reality? The present study attempts to answer this question. A great number of sources belonging to Shiite scholars have been studied and investigated in this respect among which fifty four have been recognized and marked in which the notions of Ibn-e khaldun have been cited. This study concludes that based on its findings the validity of the present prevalent notion must be questioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn-e khaldun
  • Shiite domin of thinking
  • Theory of cognition of understanding
  • Shiite scholars