اهداف و کارکرد‌های نظارت در نظام سیاسی اسلام

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

نظارت در نظام اسلامی و منابع دینی از جایگاهی عالی برخوردار است و منابع اسلامی در این مبحث آموزه‌هایی روشن و کاربردی دارد، همچنان‌که نظارت عمومی و مسئولیت همگانی از تکالیف دینی و وظایف عامة مردم و حقوق عمومی آن‌ها است که رابطه و تعامل تنگاتنگی با فریضة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دارد. با توجه به این اهمیت، موضوع اصلی در نوشتار حاضر اهداف و کارکرد‌های نظام نظارتی در نظام سیاسی اسلام است و تلاش شده تا حد مقدور با استناد به آیات الهی و روایات، به‌گونه‌ای مستند تبین و گستردگی، متعالی و مترقی‌بودن این اهداف و کارکرد‌ها از جوانب مختلف دینی، سیاسی، اجتماعی و ... اثبات شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stylistics of Web Writing in Persian Goals and Functions of Supervision in Islam's Political System

نویسنده [English]

  • Bahram Akhavan Kazemi
Associate professor at Shiraz University
چکیده [English]

Supervision is of great importance in Islamic system and its religious sources. Islamic sources contain practical teachings about the subject of supervision. Public supervision and responsibility are religious duties and the responsibility of all people who are in close interaction with "Amre be Maroof and Nahye az Monkar". The main question concerns the aims and functions of supervision in Islam's political system. There has been an effort to refer to divine verses and narratives in order to explain the subject in a documented way and the expansion and the divinity of these aims and functions are proved from different religious, political and social views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supervision
  • Amre be Maroof and Nahye az Monkar
  • political system
  • Islam
  • goals
  • functions
  • power control
  • modifying