دریدا و دموکراسی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفة غرب دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای فلسفة هنر دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فلسفة واسازانه نمونه‌ای مطلوب برای نشان‌‌دادن چگونگی سازگاری نظامی فلسفی، با دموکراسی است. واسازی با نقد خودگرایی و دیگرستیزیِ سنت اندیشة فلسفی در صدد بنیان ‌نهادن اصول فلسفی متناسب با اصل دیگرپذیری و دموکراسی برمی‌آید. از طرف دیگر، مباحث دریدا در حوزة دموکراسی اجتماعی ـ سیاسی، مانند دموکراسی آینده و چالش‌های پیش روی دموکراسی نیز ریشه در اندیشة فلسفی او دارند. بدین‌ترتیب، دموکراسی و واسازی دو روی یک سکه‌اند، و فهم یکی بدون توجه به دیگری میسر نیست. این ارتباط، ناگسستنی و ضروری است، و تفکر دریدا در باب فلسفه و سیاست بر مدار آن شکل می‌گیرد. دموکراسی آینده نیز به‌عنوان نتیجة این ارتباط آیینة فلسفه و سیاست دریدایی است.
بررسی نحوة پیوند فلسفه و دموکراسی واسازانه و چگونگی تأثیر و تأثر متقابل این دو برسازندة خطوط اصلی این مقاله خواهد‌بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Derrida and Democracy

نویسندگان [English]

  • Yousef Shaghoul 1
  • Seyyed Rahman Mortazavi 2
1 Assistant Professor at Isfahan University
2 Ph.D. Art of Philosophy, Tabatabai University
چکیده [English]

The deconstructionist philosophy is a good example to show how systematic philosophy corresponds with democracy. Through criticizing egocentrism and enmity to others, deconstructionism is after relating the philosophical principles with the principle of acceptance of others and democracy. On the other hand Derrida's discussion of socio-political democracy like democracy of the future and the challenges democracy faces, also have its roots in his philosophical thinking. So Democracy and deconstructionism are two sides of the same coin and it is not possible to understand one without understanding the other. This is a strong relation and Derrida's idea about philosophy and politics is based on it. The democracy of future as the result of this relation is the mirror of Derridean philosophy and politics. The relation between philosophy and deconstructionist democracy and their interaction and effects on each other are among the main concerns of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deconstructionism
  • Derrida
  • Politics
  • Democracy
  • democracy of the future