روان‌شناسی سیاسی شخصیت محمد‌رضا پهلوی با تکیه بر نظریة کارن هورنای

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

مربی جامعة المصطفی العالمیة قم

چکیده

برخی از ضروری‌ترین سؤالات سیاسی در‌خصوص اشخاص، نهادها و نظام سیاسی به حوزة روان‌شناسی مربوط می‌شوند و بسیاری از محققان با اتخاذ این رویکرد، به بررسی ابعاد شخصیت و روان‌کاوی رهبران سیاسی برای تحلیل و بررسی وضعیت گذشته، حال و آینده روی آوردند.
نگارنده با تطبیق نظریة روان‌شناسی کارن هورنای بر رفتار محمدرضا پهلوی، بر این باور است که عوامل ناهمگون محیطی و اجتماعی دوران کودکی محمدرضا شاه، و نگرش سلطه‌گرایانه و فقدان حمایت و محبت در زندگی منجر به شکل‌گیری راون‌رنجوری و اضطراب اساسی وی شد و شخصیت نابهنجار متأثر از گذشته باعث شد تا در دورة حکومت، با خودشیفتگی، تملق‌دوستی و عقدة خودبزرگ‌بینی، به‌دنبال سلطه بر دیگران باشد. در‌نهایت، ضعف شخصیتی وی باعث شد که نتواند با بهره‌گیری از قدرت موجود داخلی و حمایت‌های خارجی، نظام شاهنشاهی پهلوی را از فروپاشی نجات دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Psychology of Mohammadreza Pahlavi Based on Karen Horney's Theory

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdi Taheri
Instructor at Qom Jame'at-al-Mustafa al-Alamiyyah
چکیده [English]

Some of the most essential political questions about people, institutions and political systems are related to psychology. Many of the researchers use this approach to consider the personality dimensions. They psychoanalyze political leaders in order to analyze the past, present and future conditions. From this point of view, through comparing Karen's psychological theory and Mohammadreza Pahlavi's behaviors, we believe that different environmental and social factors of his childhood, as a result of lack of support and love, led to neurosis and anxiety. So his personality led to a ruling full of narcissism, like of other's flattering behaviors and megalomania and so being after dominance over others. At last his personality weakness made him unable to use the existing national power and foreign support in order to save his imperial power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammadreza Pahlavi
  • Karen Horney
  • basic anxiety
  • narcissism and the ten needs