مولفه های کارآمدی نظام دینی در اندیشه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده شهید محلاتی(ره)

2 دانشجوی‌دکتری‌علوم‌سیاسی‌ شهید محلاتی

چکیده

چکیده
دموکراسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که نوع بشر با آن مواجه بوده و ازاینرو همیشه سعی دارد آن را به عنوان آرمان خود تلقی و برای رسیدن به آن تلاش نماید. این مسئله در روند تاریخی خود دچار تحولات عمده بوده به گونه‌ای که هرملتی از آن برداشت خاصی دارد. برهمین مبنا کشورهای درحال توسعه نیز در برخورد با آن متفاوت عمل می می کنند به طوری که برخی آن را پذیرفته و برخی سعی در بومی سازی آن داشته و بعضی دیگر  تعریف جداگانه ای از آن ارائه می دهند. عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در تقابل با آن متفاوت بوده به گونه ای که بانیان این نظام معتقدند که دمکراسی در بطن نظام اسلامی وجود داشته و این نظام می تواند به عنوان الگوی موفق دموکراتیک به کشورهای منطقه و جهان عرضه شود اما برای رسیدن به این هدف، نظام مردم سالاری دینی باید در مرحله عمل و نظر به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود. این که کارآمدی چیست و مولفه های آن برای نظام مردم سالاری دینی کدامند و چه تفاوتی میان کارآمدی یک نظام دینی با نظام های غیر دینی وجود دارد موضوعی است که در این مقاله با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری  به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness criterias of political system in ayattolah khameneis thought

نویسندگان [English]

  • ahmad shafiey 1
  • abdolaziz nikbin 2
چکیده [English]

Democracy is  one of the  most importand  subjects  for the huoman  therefore  he  tries to consider it as his ideal or tries to realize it. In historical  trend  this  issue  experienced  essential  developments  and nowsady  in  anywhere  of world  there  isn’t  a same  definion  from  this word as any nation has its specific comprehension  from it. Accordingly  developing  countries  act  differently  by confronting  it. Some of these countries accept it and some try to make it native and anothers define it differently  but it is noticeable that  the  performance  of  Islamic  republic  of  iran  within  this  subject  is  specific  as the founders of this political  sustem  were  believed  that  democracy  exists in  Islamic  system and  this  system can be presented as a successful  democratic  pattern  to  regional  and  worldwide  countries  but  for realizing. This aim religious democracy  must be seemed  efficient in thought and execation . what is effectiveness and what are its criterias  for religious  democracy system and what is the difference of effectiveness between areligious and nin religious system is the subject of this article that try to answer it according to ayattollah khameneis ideas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: effectiveness
  • Democracy
  • Religion
منابع
آنتونی ، آربلاستر(1376)، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب ، ترجمه عباس مخبر ، تهران: نشر مرکز تهرانت.
آقاجری ، هاشم(1381) حکومت دینی و حکومت دموکراتیک ، تهران:انتشارات ذکر .
آزاد ارمکی، تقی(1379) اندیشه نوسازی در ایران ، تهران: دانشگاه تهران .
اخوان کاظمی، بهرام(1388) درآمدی بر کارآمدی در نظام سیاسی اسلام،تهران: دانش و اندیشه معاصر.
ابراهیمی فر ، عبدالجواد (1380) شرح وصیت نامه امام خمینی ، قم: نشر ظفر .
اسپوزیتو، جان.ال(1391)انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه چی،تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
بابایی زارچ، علی محمد(1383) امت و ملت در اندیشه امام خمینی ، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
بشیریه، حسین(1376) تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم،تهران: نشر نی.
بشیریه، حسین(1376) تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ، تهران: نشر ، نی.
پورفرد، مسعود(1384) مردمسالاری دینی ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
جمالی، محمد رضا(1388) مردمسالاری دینی و دموکراسی غربی، تهران: همداد.
حجاریان، سعید(1380) از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، تهران: طرح نو .
خالقی، علی(1379)امام خمینی و گفتمان غرب،تهران: انجمن معارف.
خاتمی، محمد(1380) مردمسالاری ،تهران: طرح نو.
در جستجوی راه از کلام امام(1373)تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ذوعلم،علی(1385) تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
سراج زاده ، سید حسین(1383) چالش های دین و مدرنیته ،تهران: طرح نو.
سروش، عبدالکریم(1370) قبض و بسط شریعت، تهران: صراط.
شئون و اختیارات ولی فقیه از نگاه امام خمینی (ره)(1380)تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شیخ زاده، حسین(1391) نخبگان و توسعه ایران، تهران: باز.
صحیفه نور(1372) تهران: موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی.
صالحی نجف آبادی، نعمت الله(1363)ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران:موسسه فرهنگی رسا.
کدیور، محسن(1378) نظریه های دولت در فقه شیعه،تهران: نشر نی.
کواکبیان، مصطفی(1370) دموکراسی در نظام ولایت فقیه، تهران:سازمان تبلیغات اسلامی.
کاظمی، اخوان، امام خمینی و دموکراسی ، کتاب نقد ، شماره 21و20
- فیروزآبادی، سید جلال دهقانی(1387) چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
قاضی زاده، کاظم(1377) اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی،تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری.
قاضی زاده، کاظم(1385) مردمسالاری دینی، تهران: موسسه عروج.
عیوضی، محمد رحیم(1388)آسیب شناسی انقلاب اسلامی، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 عالم، عبد الرحمن(1385) بنیادهای علم سیاست،تهران: نشر نی.
مرعشی، سید محمد حسین(1376) تاملی بر احیاء تفکر دینی، تهران: موسسه تنظم و نشر امام خمینی.
مصباح یزدی، محمد تقی(1380) نظریه سیاسی اسلام، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
میراحمدی، منصور(1388) نظریه مردمسالاری دینی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
واعظی، احمد(1378) حکومت دینی، تامل در اندیشه سیاسی اسلام،تهران: مرصاد .
ولایت فقیه امام خمینی( بی تا) قم ، بی نا.
ویلیلم، تی بلوم(1373) نظریه های نظام سیاسی، احمد تدین،تهران: نشرآرمان.
محمدی، منوچهر(1383) جامعه مدنی، تهران:بی نا.
هلد، دیوید(1378) مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: روشنگران.
فرمایشات مقام معظم رهبری در تاریخ های : 
16/7/86، 7/9/87، 12/12/70، 30/1/74، 26/6/83، 10/12/84، 30/1/77، 15/ 4/ 68، 10/ 8/74، 10/8/68، 8/6/84، 14/3/86، 2/10/74، 31/6/83، 8/6/74، 18/7/71، 27/2/88، 13/7/85، 22/8/81، 7/5/71، 18/8/8