تحلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه رازی

چکیده

چکیده
هرچند که در آغاز شکل گیری بحران سوریه که همزمان با پیدایش بهار عربی و بیداری اسلامی بود، یک این همانی برای پاره ای از تحلیلگران سیاسی ایجاد شده بود که بحران سوریه نیز از سنخ و جنس همان جنبش های انقلابیِ کشورهای منطقه است، امّا شکل گیری گروه های تروریستی و بنیادگرایان تکفیری- سَلفی  از جمله جبهه ی النصره، اَحرار شام و داعش که در فعالیتی همسو با یکدیگر علیه منافع ملّت سوریه، این کشور را عرصه ی تاخت و تاز خود قرارداده اند، جمهوری اسلامی ایران را در موقعیتی قرارداد که با دقت و تیزبینی خاصی تحولات این کشور و منطقه را رصد نموده و در این جدال ژئوپلیتیکی، از منافع دولت و ملّت سوریه حمایت نماید. با توجه به این مطلب، فرض این پژوهش آن است که مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه، واقعگرایانه و مبتنی بر منافع ملّی ایران و دولت- ملّت سوریه است؛ امری که در این پژوهش قصد تبیین آن را داریم. هدف از انجام این پژوهش، دست­یابی به درک صحیحی از رویکرد واقعگرایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران سوریه می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syria’s Crisis and Analyze of The Islamic Republic of Iran’s Positions Against Syria Crisis

نویسندگان [English]

  • Seyed Shamseddin Sadeghi 1
  • Kamran lotfi 2
چکیده [English]

Although Syria crisis was started at the  same time  with Arab spring and Islamic awareness , there was kind of ambiguity for some of the analysists that it was a part of Islamic movments in the regional countries, But existence of terroristic parties and salfi fondementalists including Al - nosrah, Ahrar- sham and Daesh which were united together to conquer Syria’s government made Iran in position that could observe region and this country changes more critically and support Syria’s government and people interests . according  to this point , assumeption in this research is that Irans positions against Syria’s crisis is realistic and based on Syria and Irans national interests for people and govrnment in both contries . Purpose in this reserch is coming to a great understanding  of  positive approach in Syria’s crisis. research method is descriptive – analytical and  research type is functional and data collecting is based on document and book study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Realism
  • Iran
  • Syria
  • Crisis
منابع
«تبارشناسی تروریست­های فعال در سوریه (24اردیبهشت 1393)». کد مطلب: 258921 ، قابل دسترس در:  http://arshnews.ir
آجورلو،حسین(1390).«تحولات سوریه:ریشه­هاوچشم­اندازها»،فصلنامه مطالعات خاورمیانه،سال هجدهم،ش3،صص78-55.
پرچم­دار، تینا(1392). «پشت پرده تحولات سوریه از ابتدا تاکنون»، ماهنامه بیداری اسلامی، سال دوم، ش 6،صص61-58.
حاذق نیکرو، احمد(1391). «قدرت نرم انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر بیداری اسلامی در جهان»، فصلنامه پانزده خرداد، سال نهم، دوره­ی سوم،ش31،صص76-41.
خانبلوکی، فرید(1392). « دلایل اتهام­زنی به ایران درباره سوریه»، ماهنامه پیام انقلاب، ش 73،صص22-20.
خانی، محمدحسن وحجت الله نوری ساری(1392). «تحلیل و بررسی مواضع انگلستان در قبال تحولات اخیر خاورمیانه، مطالعه موردی: بحرین، سوریه و مصر»، فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره­ی اول، ش 11،صص98-67.
دهقانی فیروزآبادی،سیدجلال الدین(1390). « واقع­گرایی نوکلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، ش2،صص275-294.
زرنچک، جوزف(1392). «آمریکا در سوریه به دنبال چیست؟»، ماهنامه بیداری اسلامی، سال دوم، ش 6،صص69-66.
سیف­زاده، سیدحسین(1385). اصول روابط بین­الملل الف وب، تهران: نشر میزان.
سیمبر، رضا وعلی اسمعیلی (1392). «علل شکل­گیری و تداوم اتحاد ایران سوریه 2000-1979»، فصلنامه سیاست جهانی، سال دوم، ش 2،صص29-7.
شریفیان، جمشید وهمکاران(1391).«تعامل و تقابل ایران و ترکیه در بحران سوریه»، فصلنامه امنیت پژوهی،سال یازدهم، ش 38، صص184-139.
فرزندی، عباسعلی(1391). «اهمیت راهبردی سوریه برای ایران»، ماهنامه پیام انقلاب، ش 62،صص24-22.
فرزندی، عباسعلی(15/6/1391). «اهمیت راهبردی سـوریه برای جمهوری اسلامی ایران». قابل دسترس در: http://www. farsnews.com
قوام، سیدعبدالعلی(1386). روابط بین­الملل؛ نظریه­ها و رویکردها، تهران: سمت.
کیایی، مهرداد(1391).« بحران سوریه: ویژگی­ها و تفاوت­ها»، ماهنامه رویدادها و تحلیل­ها، ش 269،صص32-25.
موفقیان، پرستو و همکاران(1391). « تحولات سوریه: بررسی و ارزیابی آرایش جغرافیایی نیروهای درونی و گرایش بیرونی آن­ها»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، ش 27،صص122-111.
نجات، سیدعلی واصغر جعفری ولدانی(1392). « بررسی نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه»، فصلنامه پژوهش­های سیاسی، سال سوم، ش 8،صص49-29.
نصر،وسیم(1392). «نقش القاعده در مناقشه سوریه»، ترجمه: فرزاد محمدزاده ابراهیمی،ماهنامه چشم­­انداز ایران،ش78، صص146-145.
نعمت­پور، محمد(1393).«داعش: سلفی­های امروز»، روزنامه صبح ایران: روژان، سال بیستم، ش 2930.
نیاکویی،سیدامیر وهمکاران(1392). «تبیین راهبرد امنیتی ایران در قبال بحران سوریه 2013-2011»، فصلنامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، سال سوم، ش1،صص139-119.
ودیعی، کاظم(1392). «ایران در سوریه به کجا می­رسد؟»، ماهنامه گزارش،خرداد، ش247،صص47-46.
 
Bartell, Dawn. L & David. H. Gray. (2012). “Conflict in Syria and the Opportunity to Reduce Iran’s Regional Influence and Iran’s Threat to the International Community”. Norwich University Masters of Diplomacy School of Graduate Studies. 3 (4). pp. 136-147.
Frieden, Jeffrey,David Lake(etal). (2000).International Political Economy:Perspectives on Global Power and Wealth, New York: St.Martin.s Press.
Fulton, Will & et al.(2013). “Iranian Strate Gyin Syrian” ,Journal of Aei’s Critical Threats, Institue for the study of war, pp. 1-42.
Gilpin,Robert.(2001).Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton: Princeton University Press.
Goodarzi, Jubin. M (2013). “Syria and Iran Alliance Cooperation in a Changing Regional Environment”. Journal of Ortadogu Etutleri, 4.( 2), pp. 31-54.
Sun, Degang .(2009). “Brothers Indeed: Syria- Iran Quasi alliance Revisited” . Journal of Middle Eastrn and Islamic Studies in Asia, 3(2), PP.67-80.
Sutherlin, John. W. (2013). “The Syria Dilemma: a U.S. Led Invasion or a U.N. Sponsored Resolution”. Journal of International Humanities and Social Science, (l3),pp.1-10.
Zaborowski, Marcin (etal) .(2011). “Iran’s Reactions to the Arab Spring and the Crisis in Syria”. Journal of institute PISM,  (99), pp. 596-597.