الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بر اساس دیدگاه فارابی (مطالعه موردی سعادت سیاسی اجتماعی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

چکیده
الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت موضوعی است که در وضعیت امروز جزء برنامه فکری اندیشمندان ایرانی قرار گرفته است.الگوی بومی پیشرفت هر جامعه ای لاجرم باید بر گرفته از میراث فکری و اندیشه ای  آن جامعه باشد.
فارابی یکی از اندیشمندان اسلامی است که با طرح مدینه فاضله، نوعی آرمانگرایی اسلامی را رقم زده است.یکی از موضوعات فلسفه سیاسی فارابی در طرح مدینه فاضله و آرمان شهر خود، «سعادت» است که در محدوده سیاست و اجتماع در آراء وی آمده است.«سعادت»، مفهومی محوری است که با توجه به ویژگی ها و شاخص هایی چون شایسته سالاری، نظام سلسله مراتبی، نخبه گرایی، محوریت خدا که بحث تقدس، معنویت و اخلاص است و شناخت ماهیت سعادت و غیره امکان تحقق دارد. در این مقاله با توجه به موضوعات مذکور، شاخص های یک الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی در ابعاد 1- مبانی،2-  اهداف و3- سیاست ها و برنامه ها ذکر شده است.روش شناسی این مقاله توصیفی –استنباطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Iranian model of progress based on Farabi's perspective (Case study political and social happiness)

نویسنده [English]

  • Abdurrahman hasanifar
چکیده [English]

Abstract
Islamic-Iranian model of progress is an issue that Iranian thinkers put as the intellectual program today. Local model of progress of a society would be derived from the intellectual heritage of that society. Farabi is an Islamic thinker with a utopia that has made a kind of Islamic idealism. One of the topics of the Farabi's philosophy in his Utopia is "happiness" Which stayed in his opinion about politics and society. "Happiness" is basic concept that according to the characteristics and parameters such as meritocracy, hierarchy, elitism, god centrism with holiness, spirituality and devotion And the nature of happiness, etc., may be achieved. In this paper, according to the aforementioned issues, the indicators of a pattern of progress in Iran - Islamic principles1. Foundations 2. Objectives3. Policies and programs mentioned .Approach of this paper is descriptive –analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: happiness
  • Islamic-Iranian model of progress
  • al-Farabi
  • political and social happiness
  • utopia
منابع
ارسطو، 1378. اخلاق نیکوماخوس ، محمدحسن لطفی ، تهران ، طرح نو، اول.
اسپریگنز، توماس، 1370، فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، چاپ دوم، انتشارات آگاه.
جوادی ، محسن، «تحلیل و نقد نظریه سعادت فارابی». فصلنامه نامه مفید، شماره 39.
جوادی ، محسن، «سعادت».فصلنامه قبسات، شماره 19.
خوشرو، غلامعلی.1365. «اجتماع و انواع آن از نظر فارابی»مجله کیهان فرهنگی » بهمن.شماره 35صص11-13
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ریم‌، ۱۳۸۸.‏ ع‍لم‌ش‍ن‍اسی‌ ف‍ل‍س‍فی‌ تهران‏‫: صراط.
صدرا، علیرضا .روش شناسی فارابی در علم مدنی مجله علوم سیاسی، شماره 22.
طباطبایی، سیدجواد. 1373.زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران: انتشارات کویر.
العاتی ، ابراهیم ، 1998. الانسان فی فلسفة الفارابی . بیروت: دارالنبوغ.
عسکری سلیمانی، امیر. «انسان شناسی اخلاقی و سیاسی نزد فارابی» مجله معرفت، شماره 54.
فارابی ، ابونصر ، 1366. کتاب السیاسه المدنیه ، تحقیق: فوزی متری نجار، تهران ، المکتبه الزهراء.
فارابی ، ابونصر ، 1405. الجمع بین رأیی الحکیمین ، تحقیق: البیر نصیر نادر، تهران ، المکتبه الزهراء.
فارابی ، ابونصر 1405. فصول منتزعه ، تحقیق: فوزی متری نجار، تهران ، المکتبه الزهراء.
فارابی ، ابونصر، 1413. «تحصیل السعاده » در «الاعمال الفلسفیه» ، تحقیق : جعفر آل یاسین ، بیروت: دارالمتأهل.
فارابی، ابونصر. 1376.السیاسة المدنیة، ترجمه حسن ملکشاهی، تهران: انتشارات سروش.
فارابی، ابونصر، 1361اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه سیدجعفر سجادی، تهران: طهوری.
فتحعلی ،محمود. «سعادت در فلسفه اخلاق »فصلنامه معرفت، شماره 15.
فخری ، ماجد، 1372. سیر فلسفه در جهان اسلام ، جمعی از مترجمان ، تهران ، مرکز نشردانشگاهی ، ج اول.
فیرحی، داود. 1378.قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نشر نی.
مدکور، ابراهیم. 1360،درباره فلسفه اسلامی، روش تطبیق آن، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: امیرکبیر
 
Black, Debarah L., "Al-farabi", in seyyed Hussein Nasr and Oliver Leaman,(eds.) History of Islamic Philosophy1996.
Fakhry Majid, Ethical Theories in Islam, (Netherlands: Brill, 1991)
Sherman, Nancy "excellence" in Lawrence C.Becker and charlotte B.Becker,(eds), Encyclopedia of Ethics, Blackwell, 2001.