مطالعات ایرانی بومی‌سازی و نظریه بوم‌گرایی معطوف‌به سنت شیعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز مطالعات علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق(ع)

چکیده

چکیده
اندکی پس از ورود سرزده استعمار به ایران و مشاهده ناسازگاری آن با فرهنگ و تمدن بومی،تلاش های فکری و عملی برخی از روشنفکران و کارگزاران برای بومی سازی دستاوردهای فرهنگی و تمدنی غرب آغاز شد (تاریخچه) اما علی رغم فراز و فرود این تلاش ها، نتیجه ایی برای تمدن سازی ایرانی پدید نیامد(مسأله) به ان دلیل که مطالعات آکادمیک فراوان صورت گرفته در این زمینه بیش از آن که به بومی سازی بپردازد سر از غربی سازی درآورده است(آثار) بنابراین، با این سئوال مواجه ایم که  چگونه می توان با بازخوانی کاستی چنین مطالعاتی، نظریه ایی را پیشنهاد داد که قادر به تمدن سازی ایرانی باشد؟(سئوال)به نظر می رسد به جای تلاش برای بومی سازی باید بوم گرایی را جایگزین آن ساخت.(فرضیه) از این رو،مقاله حاضر در پی ارائه نظریه ای در بوم گرایی نه بومی سازی است.(هدف)بدین منظور،این مقاله پس از نشان دادن مطالعات بومی سازی ایرانی و طبقه بندی آن،پیشنهادی نوین عرضه می کند.(روش)نظریه بوم گرایی مؤلفه هایی را ارائه می دهد که با رجوع مکرر به سنت شیعی در صدد عبور از بحران مفاهیم سیاسی به عنوان اولین گام در تمدن سازی ایرانی است.(یافته ها)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localization of Iranian studies and canvas theory oriented toward the Shi'ite tradition

نویسنده [English]

  • Mortaza Shirudi
چکیده [English]

Shortly after arriving unannounced and found incompatible with the culture of colonialism on indigenous, Intellectual and practical efforts to localize some of the intellectual and cultural achievements of the West began (History), But despite the ups and downs of this effort, the final result did not rise to the civilization of Iran (Article), Because many academic studies made ​​in this field instead of their localization are appeared to the westernization (works). So we are faced with the question of how to refresh the shortcomings of such studies, suggesting that the spatial theory capable of Iranian civilization? (Question), Instead of trying to localize to the construction boom comes to an alternative. (Assumption)
Hence, this paper aims to provide a theory of ecological activism is not localized. (Ends), to this end this paper studies showing Iranian localization and classification, the proposed new engines (Method), The component of the theory that offers frequent reference to Shiite tradition, the first step in attempting to cross the political implications of the crisis in the Persian civilization. (Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: localization
  • ecological activism
  • Colonialism
  • Iran and religion
منابع
آبادیان،حسین(1388).مفاهیم قدیم و اندیشه جدید،تهران،کویر.
آجودانی،ماشاء الله(1387). مشروطه ی ایرانی،تهران، نشر اختران.
احمدوند، شجاع (1388)."سنت اسلامی از منظر لیبرالیست های مسلمان،"فصل نامه علمی – پژوهشی سیاست،دوره 39،شماره2،تابستان.
اشتریان،کیومرث(1379)." بومی کردن علوم سیاسی در ایران،" مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 47، بهار.
بن نبی،مالک(20009).مشکله الافکار فی العالم الاسلامی،دمشق،دارالفکر.
توحیدفام،محمد(1381)." رویکردهای تحول مفاهیم سیاسی،" مجله دانشکده حقوق و عاوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 57 ،پاییز.
حائری،  عبدالهادی(1367).نخستین رویارویی اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب،تهران،امیرکبیر.
حقیقت،صادق(1382)."آشفتگی مفاهیم سیاسی در ایران معاصر،"مجله علوم سیاسی،شماره 24،زمستان.
حقیقت،صادق(1385).روش شناسی علوم سیاسی،قم،دانشگاه مفید.
دری،و.ه (1375).فلسفه تاریخ پل ادوارز،ترجمه بهزاد سالکی،تهران،پژوهشگاه علوم انسانی.
رجایی،فرهنگ(1380)." روش در اندیشه سیاسی اسلام،" مجله علوم سیاسی،شماره 16،زمستان.
رفعتی،جهانگیر(1384)." سنت متجدد،" مجله زمانه،سال چهارم،شماره 31،فروردین.
ریکور، پل(1384).زندگی در دنیای متن: شش گفتگو و یک بحث، ترجمه بابک احمدی، تهران، نشر مرکز.
سروش،عبدالکریم(1384)."شاخصه های سنت در جامعه مسلمین،"مجله بازتاب اندیشه،،شماره 61،اردیبهشت.
سعید،ادوارد(1382).شرق شناسی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
شایگان،داریوش(1381).افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و سیار، ترجمه فاطمه ولیانی،تهران، فرزان.
شوانت، توماس(1387)." تفسیرگرایی و هرمنوتیک،" ترجمه محسن ناصری راد، nasour.ir،آبان.
طباطبایی،سید جواد طباطبایی(1380).دیباچه ایی بر نظریه انحطاط ایران،تهران، نشر نگاه معاصر.
فیرحی،داود(1381). قدرت،دانش و مشروعیت در اسلام،تهران، نشرنی.
گنون، رنه(1327).بحران دنیای متجدد،ترجمه ضیاء الدین دهشیری،تهران،امیرکبیر.
گنون،رنه(1361). سیطره کمیت و علائم آخر زمان، ترجمه علی محمد کاردان،تهران،مرکز نشر دانشگاهی.
میلانی،عباس(1381).تجدد و تجددستیزی،تهران،نشر اختران.
نجفی،موسی(1385). فلسفه تجدد در ایران،تهران، چاپ و نشر بین الملل.
نصر، سیدحسین (1379). انسان و طبیعت:بحران معنوی انسان متجدد، ترجمه عبدالرحیم گواهی،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
نصر، سیدحسین(1380).معرفت و معنویت،ترجمه ماشاء الله رحمتی،تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
نصر،سید حسین(1385). در جست و جوی امر قدسی، ترجمه مصطفی شهرآیینی،تهران؛،نشر نی.
نصر،سیدحسین (1383).اسلام و تنگناهای انسان متجدد، تهران،دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
نصر،سیدحسین(1386). دین ونظام طبیعت ، ترجمه محمدحسن فغفوری،تهران، حکمت.
 
Humphrey,N(1993).AHistory of the Mind,London:Chatto and Windus