دلایل مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه موردی رای دهندگان شهر خوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

در زمینه علل و دلایل مشارکت رأی دهی ایرانیان، چگونگی و چرایی تغییرات در میزان رأی دهی و نیز بررسی تأثیر متغیرهای فردی و اجتماعی بر رفتار رای‌دهی مطالعات تجربی محدودی صورت گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و پیروزی غیرمنتظره آقای روحانی سبب شد تا نگارندگان برای افزودن به این دسته مطالعات و کمک به فهم بهتر دلایل و انگیزه های رای‌دهندگان به این حوزه ورود پیدا کنند. هدف اصلی از پژوهش فهم انگیزه‌های رأی‌دهی در این انتخابات و چگونگی شکل‌گیری معیارها و دلایلی بود که بر پایه‌ی آن واجدان شرایط رأی دادن تصمیم به رای دادن به نامزد خاصی گرفته بودند. جهت دستیابی به این هدف، از روش مصاحبه نیمه‌ساختند بهره گرفته شد و محدوده مطالعه مردم شهر خوی انتخاب گردید. با تحلیل داده‌ها به این نتیچه رسیدیم که می‌توان با توسعه مدل انتخاب عاقلانه به کمک نظریه «چارچوب‌سازی» به تبیین مناسبی دست یافت. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مردم شهر خوی مردمی غیرسیاسی، محافظه‌کار و با گرایش های مذهبی و سنتی‌اند که در کل برمبنای رویکرد انتخاب عاقلانه در انتخابات رأی می‌دهند، اما انتخاب عاقلانه آنان در چارچوب وضعیت خاص و گفتمان‌های اقناعی خاص دوره انتخابات صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons for Voter Participation in the Eleventh Presidential Elections: Case Study of the Voters in the city of Khoy

نویسندگان [English]

  • Kavous Seyed-Emami 1
  • Ramin Madadlou 2
چکیده [English]

There are limited empirical studies on the reasons for and causes of Iranian voters' participation in the elections, on the why and how of fluctuations in turnout, and on the impact of individual and social variables on voting behavior. The Eleventh Presidential Elections in Iran and the surprise victory of Mr. Rouhani prompted us to undertake a study to contribute to the existing research and to a better understanding of the voters' reasons and criteria for voting. Our main objective in this study was to understand voters' motivations and reasons for taking part in the elections and choosing to vote for a particular candidate. To achieve this, we conducted a series of semi-structured interviews in the city of Khoy. Having analyzed the data, we decided that we could offer a reasonable explanation for voters' behavior by expanding our rational choice model to incorporate essential insights from 'framing' theory. Our findings indicate that citizens of Khoy are in general apolitical, conservative and traditionally religious. They cast their votes on rational grounds, but their rational choices are made within 'frames' shaped by the particular circumstances and persuasion discourses of the election time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: participating in elections
  • voting behavior
  • Eleventh Presidential Elections
  • rational choice theory
  • framing theory
منابع
آگهی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان خوی، خوی: فرمانداری خوی، 1392.
ابوالحسن تنهایی، حسین (1387). «پارادایم روش شناختی کیفی روش تحلیل کنش در نظریه ی اروینگ گافمن با نگاهی به مبارزات انتخاباتی مک کین و اوباما»، جامعه شناسی، شماره 13 (تابستان): 17-26.
سیدامامی، کاووس و عبدالمطلب عبدلله (پاییز 1388). «عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس: مطالعة موردی شهر تهران» پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 4، ش 4.
سیدامامی، کاووس(بهار 1388). «تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران.»  پژوهش‌های ارتباطی، سال 16، ش 1 (پیاپی 57).
کریمی، علی (1388). «درآمدی نظری بر کاربرد و نقد نظریه چهارچوب سازی در تحلیل پویش های قومی،» مطالعات ملی، شماره 40: 33 – 52.
مارش، دیوید و جری استوکر (1384). روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 
Benford , Robert D. and David A. Snow (2000). “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment,” Annual Review of Sociology, Vol. 26,   611-639.
Downs, Anthony (1957). "An economic theory of political action in a democracy," The Journal of Political Economy, Vol. 65, No. 2 , 135-150.
Downs, Anthony (1957a).  An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row.
Entman, Robert (1989). "How the Media Affect what People Think: An Information Processing Approach," The Journal of Politics, Vol. 5, 347-370.
Katz, Elihu (1957). "The Two-step Flow of Communication: An Up-to-date Report of an Hypothesis," Political Opinion Quarterly, Vol. 21, No. 1, 61-78. http://dx.doi.org/10.1086/266687
Lazarsfeld, P.F., Berelson, B. & Gaudet, H. (1944). The People’s Choice: How the Voter Makes up His Mind in a Presidential Campaign. New York: Columbia University Press.
Mayring, Philipp (2000). "Qualitative Content Analysis,"  Forum of Qualitative Social Research, Vol. 1, No. 2 (June).
Snow, David A. et al (1986).  “Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation,” American Sociological Review, Vol. 51, 464-481.
Snow, David, L. Zurchner, and S. Ekland-Olson (1980). “Social Networks and Social Movements,” American Sociological Review, Vol. 45, No. 5.