تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

3 هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

چکیده
تحلیل مضمون یکی از روش‌های کیفی است که در علوم اجتماعی کاربردهای زیادی دارد. مقاله‌ی حاضر با طرح این پرسش که «اعتماد در اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای چه جایگاهی دارد؟» در صدد است با استفاده از این روش به آن پاسخ دهد. ابتدا روش تحلیل مضمونی توضیح داده می‌شود و با مقایسه‌ی آن با سایر روش‌های تحقیق کیفی تلاش می‌شود نقاط قوت و ضعف این روش معرفی گردد. سپس تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای صورت می‌گیرد. سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه‌ی رهبری انقلاب اسلامی به دست آمده است عبارتند از: « اعتماد متقابل است »، « اعتماد عمومی ضروری است» و « کاهش اعتماد موجب زوال نظام سیاسی می‌گردد».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

نویسندگان [English]

  • jalal Derakhshe 1
  • Asqar Eftekhari 2
  • Mohsen Radadi 3
چکیده [English]

تحلیل مضمون یکی از روش‌های کیفی است که در علوم اجتماعی کاربردهای زیادی دارد. مقاله‌ی حاضر با طرح این پرسش که «اعتماد در اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای چه جایگاهی دارد؟» در صدد است با استفاده از این روش به آن پاسخ دهد. ابتدا روش تحلیل مضمونی توضیح داده می‌شود و با مقایسه‌ی آن با سایر روش‌های تحقیق کیفی تلاش می‌شود نقاط قوت و ضعف این روش معرفی گردد. سپس تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای صورت می‌گیرد. سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه‌ی رهبری انقلاب اسلامی به دست آمده است عبارتند از: « اعتماد متقابل است »، « اعتماد عمومی ضروری است» و « کاهش اعتماد موجب زوال نظام سیاسی می‌گردد».

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلیدواژه‌ها:روش‌شناسی کیفی
  • روش تحلیل مضمون
  • اعتماد سیاسی
  • اندیشه‌ی رهبری انقلاب اسلامی
اوفه, کلاوس (1384): «چگونه می توان به شهروندان اعتماد کرد؟» در کیان تاجبخش: سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. ت‍رج‍م‍ه‌ اف‍ش‍ین‌ خ‍اک‍ب‍از و ح‍س‍ن‌ پ‍ویان‌. تهران: شیرازه, صص201- 275.
پیتر زتومکا (1386): اعتماد نظریه‌ی جامعه شناسی. ترجمه غفاری. تهران: شیرازه.
شیخ‌زاده, محمد; تسلیمی, محمد سعید; عابدی جعفری, حسن; فقیهی, ابوالحسن : «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی». در اندیشه مدیریت راهبردی، 1390، صص 151-198.
 
Attride-Stirling, J. (2001): "Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research", Qualitative Research , pp. 385–405.
Barbalet, J. M. (1996): "Social emotions: Confidence, trust and loyalty", International Journal of Sociology and Social Policy.
Boyatzis, R. E. (1998): Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. CA: Sage.
Braun, V.; Clarke, V. (2006): "Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology, pp. 77–101.
Doran, S. (2008): "Puzzles about Trust", The Southern Journal of Philosophy.
Hardin, R. (1993): "The street-level epistemology of trust", Politics and society.
Luke, W. (2008): "Secularists and islamists in Morocco: prospects for building trust and civil society through human rights reform", Journal for the Study of Religions and Ideologies 47.
M. B Miles,A. M Huberman (1994): Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Canada: Thousand Oaks.
N King,C. Horrocks (2010): Interviews in qualitative research. London: Sage Publications Ltd.
Sabel, Charles (1993): "Studied trust: Building new forms of cooperation in a volatile economy", Human Relations 66.
Weber, Linda; Carter, Allison (1998): "On constructing trust: Temporality, self-disclosure, and perspective-taking", The International Journal of Sociology and Social Policy 79.