حسین کاظم‌زادۀ ایرانشهر و مسالۀ هویت ملی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی‌کارشناسی‌ارشدعلوم‌سیاسی‌دانشگاه تهران

چکیده

تلاش روشنفکران ایرانی برای هویت یابی و شناخت هویت ایرانی در طول یک قرن و نیم اخیر به ظاهر پراکنده و گاه متضاد یا در تناقض با هم قرار می گیرند. اما واقعیت این است که روشنفکران جامعه ی ما، هر یک لایه ای از لایه های مختلف هویت ایرانی را بازگو کرده اند. انقلاب مشروطه از جمله دوران های مهم تاریخ کشور ما به شمار می رود که طی آن روشنفکران مختلفی به دنبال یافتن راهکارهایی جهت پیشرفت و ترقی کشور و همچنین چاره جویی برای هویت یابی مردم ایران زمین بوده اند. از جمله این روشنفکران حسین کاظم زاده ایرانشهر می باشد که تحت تاثیر پیشرفت غرب، ادبیات روشنگری و آشفتگی اوضاع ایران دوره ی قاجار، به طرح پرسش و پژوهش از چرایی انحطاط ایران به ویژه در قیاس با ایران دوران باستان پرداخت. در این راستا، با استفاده از «رویکرد اسکینری» و روش «تحلیل اسنادی» تلاش می شود با مطالعه، برداشت و استنتاج از متون موجود، مساله ی هویت ملی و به ویژه نسبت ملیت و دین در اندیشه ی حسین کاظم زاده ایرانشهر مورد بررسی قرار گیرد. شیوه ی گردآوری مطالب و داده ها نیز کتابخانه ای (اسنادی) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hossein Kazemzadeh Iranshahr and Issue Of National Identity

نویسندگان [English]

  • Habibollah Fazely 1
  • Nozar Khalil Tahmasebi 2
چکیده [English]

Iranian scholars’ effort in the last one and half a century devoted to establishing an identity and understanding Iranian identity appears to be inconsistent and has, sometimes, yielded contradictory and opposing results. But the truth is that each of the scholars in our society has aimed, and thus has represented, part of the phenomenon known as Iranian identity. Constitutional revolution was one of the most important eras during which a number of scholars tried to develop new approaches for expediting the process of development and progression, andsought to find an Identity for the Iranians. One of these scholars is Hossein Kazemzade Iranshahr who, influenced by the development in western countries, enlightening and scholarly literature, and the upheaval during the Qajar, addressed the issue of the decline of Iran, emphasizing the chasm between Iran’s then condition and the ancient Iran. In this regard, using the "approach of Skinner" And "analysis of documents" Trying to be a study of the perceptions and Conclusion of existing texts, The question of national identity and Particularly nationality and religion The idea of Hussein Kazemzadeh Iranshahr be examined. Methods and data compilation Is a library desk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iran
  • Religion
  • scholars
  • Kazemzade Iranshahr
  • constitutional monarchy
  • Nationalism
  • National Identity
احمدی، حمید (1378). قومیت و قوم گرایی در ایران ، چاپ اول، تهران: نشر نی.
 احمدی، حمید (1383). ایران، هویت، ملیت، قومیت، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
 احمدی، حمید (1390). بنیادهای هویت ملی ایرانی، چاپ دوم ، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی.
 اسکینر، کوئینتن (1393). بینش‌های علم سیاست، ترجمه فیروز مجیدی، چاپ اول، تهران: نشر فرهنگ جاوید.
 اشرف، احمد (1378). هویت ایرانی در "ایرانیان خارج از کشور"، جلد دوم، سنت و تجدد، به کوشش اکبر گنجی، بولتن فرهنگی معاونت امور بین الملل، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
 بهنام، جمشید (1379). برلنی ها، چاپ اول، تهران: نشر فوزان روز.
 بیگدلو، رضا (1380). باستان گریی در تاریخ معاصر ایران ، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
 داوری، رضا (1372). « بحران هویت، باطن بحران های معاصر »، نامه ی فرهنگ، سال سوم، شماره 1.
 رجایی، فرهنگ (1382). مشکله ی هویت ایرانیان، چاپ اول، تهران: نشر نی.
 طباطبایی، جواد (1384). مکتب تبریز، تاملی درباره ی ایران، تبریز: انتشارات ستوده.
 کاتم، ریچارد (1371). ناسیونالیسم در ایران، ترجمه ی احمد تدین، چاپ اول، تهران: کویر.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین (1293 ه.ق). "دین و ملیت" ،مجله ایرانشهر، سال سوم ، ش 1و2.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین (1304). دیانت و فلسفه ی توحید، مجله ایرانشهر، سال سوم، شماره 12.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین (1304). نگاهی به آینده، مجله ایرانشهر، سال سوم، شماره 9.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین (1320). تجلیات روح ایرانی ، چاپ دوم ، تهران: نگاه پروین.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین (1329). شرح حال کاظم زاده ایرانشهر، تهران: نشر اقبال.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین (1335). تجلیات روح ایرانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات اقبال.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین (1342ه.ق). معارف و معارف پروران ایران، مجله ایرانشهر، سال دوم، شماره 2.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین (1342ه.ق). ملیت و روح ایرانی، مجله ایرانشهر، سال دوم، شماره 4.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین (1353). تالیفات ایرانشهر، تهران: نشر اقبال.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین(1293 ه.ق). معارف و ارکان سه گانه ی آن، مجله ایرانشهر، سال دوم، شماره 8.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین(1304). نگاهی به فلسفه ی زرتشت و اخلاق امروزی ما، مجله ایرانشهر، سال سوم، شماره 28.
 کاظم‌زاده ایرانشهر، کاظم (1350). آثار و احوال کاظم زاده ایرانشهر، تهران: اقبال.
 گودرزی، غلامرضا (1383). دین و روشنفکران مشروطه، چاپ اول، تهران: نشر اختران.
مالرب، میشل (1379). انسان و ادیان، ترجمه ی مهران توکلی، تهران: نشر نی.
مالرب، میشل (1379). انسان و ادیان، ترجمه ی مهران توکلی، تهران: نشر نی.
منوچهری، عباس (1392). رهیافت و روش در علوم سیاسی،چ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
میر محمدی، داود (1383). گفتارهایی درباره ی هویت ملی در ایران، تهران: موسسه مالعات ملی.
نصری، قدیر(1387). مبانی هویت ایرانی، چاپ اول، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
نوذری، حسینعلی (1382). « مای ایرانی، تصوری نوستالوژیک و رومانتیک- یوتوپیک »، اندیشه جامعه، شماره 31.
Smith ,Anthony D.(1991). National Identity. Las Vegas: University of  Nevada Press.
Smith, Anthony D.( 2003). Chosen Peoples. Oxford: Oxford University Press.