ضرورت درک تحول مفهوم جامعه بین‌المللی در حقوق و روابط بین‌الملل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل‌دانشگاه پیام‌نور تهران

چکیده

چکیده
جامعه بین المللی مفهومی پویا است که همواره در سطح نظام بین الملل تحول و قبض و بسط پیدا می کند. مفهوم جامعه بین المللی در عرصه ی نظری و فکری از رویکرد «کانتی» تا «ونتی» در روابط بین الملل و حقوق بین الملل تغییراتی بنیادین داشته است. در حال حاضر به واسطه دسترسی راحت و سریع به اطلاعات و گسترش ارتباطات و حذف تدریجی مرزهای فکری و جغرافیایی، ضرورت درک دقیق تر مفهوم جامعه بین المللی اهمیت مضاعف پیدا می کند. این امر به دلیل ایجاد آثار جدید حقوقی و بین المللی، کاربرد جدیدی در عرصه جهانی و تعامل میان دولتها و سازمانها پیدا می کند. چگونگی تحول مفهوم جامعه بین المللی و آثار مترتب آن بر روابط و حقوق بین الملل، سؤال اصلی این مقاله می باشد که با در نظر گرفتن رهیافت سازه انگارانه و مطالعه موردی رویه قضایی موجود در حقوق بین الملل به عنوان روش به این مسأله پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of change in the concept of international community in law and international relations

نویسندگان [English]

  • Massoud AliZadh 1
  • Ebrahim Rahmani 2
چکیده [English]

The concept of the complex and fluid international community is always with the developments of the international system change or on the basis of environmental conditions and the structure of the international system concept of the bill and also extends. in a century in the field of philosophical theoretical and the international community to concepts of the concept of the County presented by Count Walters , Hadley Bull and Alexander Lady in the field of international relations and international law and fundamental changes . Currently faster and easier to access to information and communication and expand the gradual elimination of the borders, especially in the field of the necessity of virtual international community closer understanding of the concept of double importance. That due to the creation of international and legal works in the field of international law and its application in the international arena, and the interaction between governments and organizations. the concept of a multi - dimensional international and legal and response to a question , the definition of the international community and the position of the concept in the field of international relations and international law the aim of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The international community
  • the international system
  • judicial practice
  • obligations erga omnes
  • the progressive development of international law
ایوانز،گراهام و جفری، نونام(1381). فرهنگ روابط بین الملل،ترجمه حمیرا مشیر زاده و حسین شریفی طراز کوهی، تهران ، نشر میزان.
بیاتی، محمدحسین(1387). مفهوم جامعه بین المللی و مسئولیت در برابر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
بیلیس،جان و استیو اسمیت(1383). جهانی شدن سیاست:روابط بین الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، جلد اول، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصرتهران.
رابرتسون،رونالد(1380)‌. جهانی شدن: تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران، نشرثالث.
زمانی، سیدقاسم(1384). حقوق سازمانهای بین المللی(شخصیت، مسئولیت، مصونیت) ، تهران، شهر دانش.
سلیمی، حسین(1378). تاثیر فرهنگ بر روابط بین الملل(با تاکید بر اندیشه حقوق بشر)، پایان نامه دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس.
شریفی طرازکوهی،حسین(1383). هنجارهای حقوق بشری وپردازش نظام حقوقی بین المللی، اطلاع رسانی حقوقی، سال 2،شماره7، صص24-17.
شریفی،محسن(1387). دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات عام الشمول، سیاست خارجی، سال22،شماره4، صص 1056-1031 .
ضیایی بیگدلی محمد رضا وهمکاران(1387). آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، (جلداول)، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا(1381).جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل، پژوهش حقوق و سیاست،سال3، شماره7، صص20-9.
عسگری ،محمود(1380). منافع ملی در عصر جهانی شدن، مطالعات راهبردی ، سال چهارم، سال4، شماره 12و11 ،صص118-95 .
قربان نیا، ناصر(1377). شحصیت حقوقی سازمانهای بین المللی، نامه مفید،سال5 شماره،14، صص106-92.
قوام، عبدالعلی و فاطمی نژاد،سید احمد(1387). مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت گرا: تبیین مفاهیم نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانی، دانشنامه حقوق و سیاست، سال3 ، شماره8 ، صص206-179.
قوام،عبدالعلی(1383). تحلیل سیاست بین الملل درچارچوب رویکرد جامعه بین المللی، پژوهش حقوق و سیاست، سال5، شماره 12، صص14-6.
کرمی، جهانگیر (1383).س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ از م‍ن‍ظر ت‍ک‍وی‍ن‌گ‍رای‍ی‌ اج‍ت‍م‍اعی، راه‍ب‍رد،سال13 شماره‌ ۳۱ ،صص174-160.
کاسسه، آنتونیو(1370). حقوق بین الملل در جهانی نامتحد،ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، دفترخدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری.
کرافورد،جیمز، ژاکلین پل و سیمون اُلون(1381). نقدی بر طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولتها برای اقدامات متخلفانه بین المللی"، ترجمه زهرا کسمتی، پژوهش های حقوقی، سال1 ، شماره2 ، صص171-129.
کک دین و دیگران(1382). حقوق بین الملل عمومی، جلداول، ترجمه حسن حبیبی، تهران، انتشارات اطلاعات.
کلاد،اینیس (1369). ارزیابی سازمانهای بین المللی در قرن بیستم، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
مشیرزاده، حمیرا(1384). تحول در نظری های روابط بین الملل، تهران، سمت.
ممتاز، جمشید(1384). مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، تهران، مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی.
میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی،سیدحسین(1387). دادرسی های بین المللی،دیوان بین المللی دادگستری، مسائل روز، چکیده آراء و اسناد، جلددوم ، تهران ، انتشارات جنگل.
ه‍ادی‍ان، ناصر‌(1382).س‍ازه‌ ان‍گ‍اری‌: از رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ت‍ا س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارجی، سیاست خارجی، س‍ال‌ ۱۷، شماره‌ ۴، صص945-915.
Abi-Saab,G (1996). the ICJ as a World Court, Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Grotius, Cambridge.
Al paulus (2001). Die Internationale gemeinschaft im völkerrecht, Munich.
Bull, H. (1977). the anarchical society: A study of order in world politics, Macmillan, London.
Crawford, James (2000). Responsibility to the International Community as a whole, available in: http://lcil.law.cam.ac.uk/snyderlectoo (f).doc.
Ellis, D.C (2005). Defending the international Interest, a Dissertation presented for the degree of doctor of philosophy, university of Florida.
Encyclopedia of public international law.
Higgins.R (1970-71). Aspects of the Case Concerning the Barcelona Traction, Light, and Power Company, Ltd., Virginia Journal of International Law,Vol 11, PP327-343.
ICJ reports 1948, 1950, 1951, 1970,1996,2004,2010.
ILc, Report. 53 session, commentary to article 25, para18.
Jongsuk, chay (1990).culture and International relations, New York, Praeger Publisher.
Jorgensen, N.H.B (2000). The responsibility of state for international crimes, Newyork, oxford University press.
Kelsen,H (1944). Peace through Law, University of North Carolina Press.
Kritsiotis, Dino (2002). imagining the international community, European Journal of International Law, vol. 13, No.4, 961-992.
Lauterpacht.H (2004). The Reality of the Law of Nations, , being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht Cambridge University Press,
Owada,Hisashi (2007), Globalization and international public order, available at: www.stgallen_symposium.org/speech_owada.Pdf.
Reus,smit.n(2002), Imagining society: constructivism and the English School , The British Journal of Politics and International Relations, October, vol. 4, no. 3,PP487-509.
Simma,B. and A.L.paulus (1998), the international community: facing the challenge of globalization, European Journal of International Law,vol.9,No2, PP266-277.
sirey (1960),dictionnare de la terminologie, du droit international, paris.
Tomuschat, C (1993), obligation arising for state without or Against Their Will, Nijhoff, Leiden, Boston.
Walker R. B. J (1990), the Concept of Culture in the Theory of International Relations, IN: Jongsuk, Culture and International Relations, New York: Praeger.
Wiener, Antje (2003), onstructivism: The Limits of Bridging Gaps, Available at:  www.ciaonet.org / olj / jird / jird_sep03_wia01.pdf