تحلیلی بر نسبت سیاست با عالم خیال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

چکیده
سیاست را به‌عنوان مصداق اصلی حضور عالم خیال در زندگی دنیایی در نظر می گیریم. سیاست متعلّق به عالم خیال است و با درک سیاست است که عالم خیال را درک می‌کنیم. خیال را نباید به حوزه‌ی هنر منحصر کرد و استعداد حوزه‌ی سیاست برای درک خیال و حتی درک فعالیت‌های هنری بسیار قوی‌تر از حوزه‌ی هنر می‌باشد. خیال را نه صرفاً در حوزه فردی و نه به‌عنوان چیزی در کنار باقی محسوسات بلکه در بطن همین زندگی محسوس تلقی می‌کنیم. سیاست مهم‌ترین دریچه‌ی ورود به عالم خیال است. پیدایش مدینه‌ها، شکل گیری هویت‌ها، آزادی های سیاسی و خلاقیت ها، قانون‌گذاری، برقراری نظم‌ و نظامات اداری، شهری، اقتصادی، فرهنگی و همچنین امنیت و مدیریت افکار عمومی، به خوبی تعلق سیاست به عالم خیال را نمایان می سازند. عرصه‌ی هنر در عین اینکه این قابلیت را دارد، اما تا حد زیادی فردی و خصوصی است و امکان شکل گیری اندیشه های عام و شامل را تقلیل می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Analysis of the relationship between imaginary world and politics)

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Fathollahi
چکیده [English]

 
This paper studies the relationship between politics and imaginal world Bottom of Form. We consider the politics as the main instance of the presence of imaginal world in the life. Policy belongs to the world of imagination and  with the understanding of politics, we understand world of imagination. Imagination should not be limited to the field of art. Imagination is the heart of this life as we felt. The policy is the most important window to the imagination. Cities, identities, political freedoms and creativity, legislative, , order and administrative discipline, security and management of public opinion indicate belonging of politics to imagination as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • IMAGINATION
  • Freedom
  • creativity
  • Progress
  • Medina
  • security
  • Law
ابراهیمی دینانی، غلامحسین؛ شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی؛ تهران، حکمت،1379
اردبیلی، عبدالغنی؛ تقریرات فلسفه امام خمینی(ره)،تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،1381
حائری یزدی، مهدی؛ کاوشهای عقل عملی؛ تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1361
داوری اردکانی، رضا ؛فرهنگ، خرد و آزادی، تهران، نشر ساقی، 1378
داوری اردکانی، رضا ؛فلسفه در بحران، تهران، امیر کبیر، 1373
داوری اردکانی، رضا؛ فارابی فیلسوف فرهنگ، تهران، نشر ساقی، 1382
صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم؛ الشواهد الربوبیه؛ ترجمه و تفسیر جواد مصلح؛ چاپ 5، تهران، سروش، 1389
طوسی، خواجه نصیرالدین؛ اخلاق ناصری؛ به تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری؛ تهران، انتشارات خوارزمی، 1373
فارابی، ابونصرمحمد؛ سیاست مدنیه، مترجم: سید جعفر سجادی؛ چاپ سوم، تهران،سازمان چاپ و انتشارات،1379
فتح الهی، محمد علی؛ شکل گیری ملیت ایرانی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1391
مطهری، مرتضی؛ قیام و انقلاب مهدی(عج)، از دیدگاه فلسفه تاریخ؛ قم، انتشارات صدرا، 1371
میری، محسن؛ نقش عالم مثال در پاسخگویی به بحران انسان معاصر از دیدگاه هانری کربن، دو فصلنامه حکمت معاصر، سال اول، شماره اول
هانری کربن، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه جواد طباطبایی، تهران، نشر کویر، 1373، ص230