کالبدشکافی قدرت سیاسی در پرتو بررسی معنای «امر سیاسی»؛ ارائه چارچوبی جدید برای شناخت «امر سیاسی»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

«امر سیاسی» یکی از مفاهیم اصلی در سیاست نظری و عملی است؛از مفاهیم مغلق و پیچیده­ای که فهم نظری و تطبیق مصداقی آن دارای ظرافت های علمی خاصی است و اگر بدون در نظر داشتن روش و چارچوب مفهومی، دنبال شود که تابحال به این نحو بوده، هر موضوعی می تواند در حوزه و قلمرو «امر سیاسی» تعبیر یا نشود. در منابع جدی و مهم در زمینه ماهیت قدرت سیاسی، عموما«امر سیاسی»  با توجه به «ساخت قدرت» و نگاه و رویکرد ناشی و حاصل از آن، تعریف و استخراج شده است.شایان ذکر است که ساختار قدرت می تواند محدوده امر سیاسی را تا حدودی تعریف کند اما باید گفت یک اشکال جدی در این میان وجود دارد و آن اینکه تعریف حاصل از توجه صرف به ساختار قدرت، جامع نیست.مثلا اینکه، مقوله هایی چون «جامعه» یا «مردم» و«افراد در عرصه عمومی» در آن کمتر مورد توجه هستند.یا اینکه اجزاء قدرت در لایه­های پنهان داخل ساختار قدرت، مورد توجه قرار نمی­گیرند.با توجه به این مسئله به نظر می­آید می­توان  با ارائه چارچوبی معطوف به مفاهیمی چون سیاست، قدرت سیاسی، حاکمیت و انواع و منابع قدرت و اعمال آن در قالب سه حوزه جامعه، حکومت و قدرت ، دیدگاهی جامع­تر برای شناخت «امر سیاسی«، طراحی و تنظیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of power in terms of Study about the meanings of “the political” ;( a new frame for understanding “the political”)

نویسنده [English]

  • Abdolrhman Hasanifar
چکیده [English]

“The political” is one of main concepts in theoretical and operational politics. One of complex and problematic concepts that understanding the theoretical meaning and adaptation in eternal things is hard. If we don’t have method and conceptual frame everything or nothing can be “the political”. Structure of power can qualify the aspects of the political approximately but is not comprehensive for instance society or people is not prominent or hidden components of power did not pay attention to them. According to this subject it seems can have comprehensive frame with attention to some concepts like politics, political power, sovereignty and types of power in format of three dominations: society, state and power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the political
  • Politics
  • political sociology
  • structure of power
استنفورد،مایکل.(1384).درآمدی بر تاریخ پژوهی.ترجمه مسعود صادقی.تهران:انشارات سمت و دانشگاه امام صادق(ع)
اشپولر،بازورث،حسین،کبیر،کاهن و دیگران.(1380).تاریخ نگاری در ایران.ترجمه و تألیف یعقوب آژند.تهران:نشرگستره
اعتضادالسلطنه، علیقلی میرزا(1370).اکسیرالتواریخ:تاریخ قاجاریه از آغاز تا 1259ه.به اهتمام جمشید کیان فر.تهران:نشر ویسمن
بشیریه،حسین(1374)جامعه شناسی سیاسی.تهران: نشر نی
جنکینز،کیت(1386)بازاندیشی تاریخ.ترجمه حسینعلی نوذری.تهران:آگه
حضرتی،حسن(1381).تأملاتی در علم تاریخ(گفتگویی با آغاجری،زرگری نژاد و حسنی).تهران:انتشارات نقش جهان
دوورژه، موریس(1353) اصول علم سیاست. ترجمه ابوالفضل قاضی.تهران:شرکت سهامی کتابهای جیبی. چ سوم
راش، مایکل ،( 1377)،جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، سمت، تهران،
زرین کوب،عبدلحسین(1381)تاریخ در ترازو.تهران:امیرکبیر
عضدانلو،حمید،(1389)سیاست و بنیان های فلسفی اندیشه سیاسی، تهران:نشر نی
فروند،ژولین.(1372)،نظریه های مربوط به علوم انسانی. ترجمه علی محمد کاردان،تهران:مرکز نشر دانشگاهی
فکوهی، ناصر.«تحلیل انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم»روزنامه شرق تاریخ 4/4/1392
کار.ادوارد هالت.(1378).تاریخ چیست؟.ترجمه حسن کامشاد.تهران:انتشارات خوارزمی،چاپ پنجم
کالینگوود،ار.جی(1390)اصول علم تاریخ.ترجمه عبدالرضاسالار بهزادی.تهران:نشر نی.
ک‍ال‍ی‍ن‍گ‍وود، راب‍ی‍ن‌ ج‍ورج‌ و ت‍ام‍س‌ م‍ال‍ک‍وم‌ ن‍اک‍س‌ (۱۳۸۳)ای‍ده‌ ت‍اری‍خ‌. ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رزاد ی‍زدان‍ی‌ ‏. اص‍ف‍ه‍ان‌ : ب‍ادران‌
گل محمدی، احمد،(1389 ب)«بازتعریف تاریخ سیاسی:پیشنهادی برای سامان دهی تاریخ سیاسی پژوهی»(دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری سال بیستم،دوره جدید شماره 5، پیاپی84 بهار و تابستان
گل محمدی،احمد(1389الف )«آسیب شناسی آموزش تاریخ سیاسی».پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ(سال اول شماره چهارم تابستان )
لوکس، استیون ،(1375)،قدرت نگرشی رادیکال، ترجمه عماد افروغ تهران، رسا
ماکیاولی، نیکولو(1388).شهریار.ترجمه داریوش آشوری.تهران:آگاه
منوچهری, عباس(1376). "قدرت،مدرنیسم و پست‏ مدرنیسم." مجله اطلاعات اقتصادی-سیاسی، موسسه اطلاعات ،مهر وآبان 
موفه، شانتال(1391).درباره امر سیاسی.ترجمه منصور انصاری.تهران:رخداد نو.
های،کالین(1385)درآمدی تحلیل سیاسی.ترجمه احمد گل محمدی.تهران:نشر نی.
هیندس، باری(1380)گفتارهای قدرت از هابز تا فوکو.ترجمه مصطفی یونسی.تهران:شیرازه.
وبر، ماکس، (1390)دانشمند و سیاستمدار، احمدنقیب زاده،تهران:نشر علم.
 
Bech , Ulrich, ”The Reinvention Oh politics: Towards a Theory oh Reflexive modernization”, polity press,1994
Schmitt, Karl ,The Concept of the Political ,New Brunswick, RUTGERS University press,1976