تأثیر داعش بر ژئوپلیتیک و ناسیونالیسم دینی خاورمیانه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

ظهور داعش در معادلات سیاسی خاورمیانه در طی سالهای بعد از شروع انقلابهای عربی منجر به  شکل گیری  و تعمیق منازعات در دولتهایی دچار بحران از جمله سوریه و عراق شده است. همچنین، علی رغم پایان حیات سیاس داعش در پایان سال  با از دست دادن قلمروی سیاسی اش در پایان 2017 در عراق و سوری ، منازعات قومی – مذهبی همچنان مشخصه اصلی محیط سیاسی دولت های دچار بحران است، که نشان دهنده اثر گذاری نهادینه شده این جریان سیاسی بر فرایندهای سیاسی منطقه است.در این راستا، این سوال اساسی قابل طرح است که، داعش چگونه بر فرایندهای سیاسی خاورمیانه تاثیر گذار بوده است؟ یافته های پژوهش نشان  می دهد که، داعش  متاثر از احیا و گسترش مفاهیم راست کیشی دینی، ناسیونالیسم دینی را به متغیر اصلی در دولت های دچار بحران تبدیل نموده است. از طرف دیگر، کمشکش قومی- مذهبی برای تصرف سرزمین، منجر به اهمتی یافتن متغیر ژئوپلیتیک در منازعات سیاسی قومی- مذهبی شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی –تحلیلی بر مبنای روش کیفی، و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of ISIS Terrorist Group on Geopolitics and Religious Nationalism of the Middle East

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hatami
Associate Professor of Political Science at Payame Noor University
چکیده [English]

Although the ISIS territory and power has been ended at the end of 2017 in Syria and Iraq, its impacts cause ethnic/religious and geopolitical chaos in the Middle East. On the other hand, ISIS made a crisis in some parts of the Middle East including ethnic segregated spaces with its ideology. This crisis, with new unwanted demographic waves and battles, has created a spaces for new movements. The present study attempts to investigate the spread of ISIS and the Heterodoxic readings of this type of terrorist of misleading Islam accepted by ISIS, Arab nationalism, and its territory dominated by Mesopotamia as a place and basis of crisis through research-descriptive methodology and hybrid methodology influenced by religious and geopolitical nationalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIS
  • Nationalism
  • geopolitics
  • identity
  • Middle East
اکبری ، جواد ( 1395) ، چگونگی نقش آفرینی داعش در مناسبات سیاسی خاورمیانه ، جستارهای سیاسی معاصر ، بهار 95
حاتمی ، محمدرضا ، ( 1395 ) ، خوانش جغرافیایی  از دیاسپورا ،(1395) ،  فصلنامه مطالعات روابط بین الملل
حاتمی ، محمدرضا ، ( 1395 ) ، شکل گیری داعش در کانون پویش جهانی شدن  ،(1394) ،  فصلنامه مطالعات روابط بین الملل
زبیده ، سامی( 1393) ، اسلام و ناسیونالیسم : تدوام ها و تناقض ها ، مترجم : فرهادقربانی زاده در سایت تحلیلی (problematicaa.com)
عبداله پور ، محمدرضا ، داعش ، از تروریسم سلسله مراتبی به تروریسم شبکه ای ، روزنامه شرق 22/4/1396
عبداله پور ، محمدرضا و قادری ، رحیم ( 1394) ، سوژگی ژوپلیتیک حزب کارگران کردستان ترکیه در بین النهرین شمالی ، فصلنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسلام ، زمستان 94
عبداله پور،محمدرضا،محسنی ، علی و رسته ، داوود ( 1396) ، دیاسپورا و خیزش ناسیونالیسم کرد با تاکید بر مدلهای تعارض ، ، فصلنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسلام، بهار 1396
 
A.Lund, Who are the Pro-Assad Militias?’, Carnegie Endowment, 2 March 2015. www.carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=59215. Accessed 16 June 2015.
Amsterdam.
Anderson, Benedict (1983), Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of
Anderson, Benedict (1992b) Long-distance Nationalism: World Capitalism and the Rise of Identity Politics. Wertheim Lecture: University of
Bernal. V. (2004) ‘Eritrea goes global: reflections on nationalism in a transnational era’, Cultural Anthropology, 19, 3–25.
Bernel , V . 2006, Diaspora, cyberspace & political imagination  the Eritrean Diaspora on line , global network 6.2ISSN:1470-2266
Brenner, N. (1999), ‘Globalization as reterritorialization: The re-scaling of urban governance
Brubaker, R. W. (2004), Ethnicity without Groups. Cambridge: Harvard University Press.
Brynjar Lia, “Understanding Jihadi Proto-States,” Perspective on Terrorism, Vol. 9, No 4 (2015), pp. 31-41.
Carolyn C. James.S(2005) .Religion as a Factor in Ethnic Conflict: Kashmir and Indian Foreign Policy Department of International Studies and Political Science, Stephens College, Columbia, MO, USA Department of Political Science, University of Missouri, Columbia, MO, USA
Cohen, R. (1997), Global Diasporas: An Introduction. London: UCL Press.
Demmers, J. 2007. “New Wars and Diasporas: Suggestions for Research and Policy.” Journal of Peace, Conflict and Development, Vol. 11, 1-26.ESSEC BUSINESS SCHOOL in the European Union’, Urban Studies 36 (3): 431-451.
FPC Briefing: Daesh, Geopolitics and the Resurgence of Pan Arabism? Dr Simon Mabon and Lucia Ardovini, the foreign policy center
Hafez, Muhammed M., ”Tacticts, Takfir, and anti-Muslim Violence”, in Moghadam, Assaf and Fishman, Brian, Self-Inflicted Wounds: Debates and Divisions Within al-Qa’ida and its Periphery, (Combatting Terrorism Center at West Point: NY), Published: 2010-12-16, p. 19-22. 
Hermsen , Tom Jan ( 2017) ,  Master International Relations: International Studies Crisis by ISIS ,An analysis of ISIS’s use of violence for its revolution
Kenza BERRADA , Marie BOUDIER ( 2016) Can ISIS’s cyber strategy really be thwarted?
Mabon, Simon (2013), “The Middle Eastern great game”, available at: http://www.isn. ethz. Ch .Nationalism. London: Verso.
MAVROUDI, E., 2007. Diaspora as process: (de)constructing boundaries. Geography Compass, 1 (3), pp. 467-479
Mc Canty,w.( 2015) .  The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State, St. Martin’s Press
O’Loughlin.J. ( 2013) , Divided Space, Divided Attitudes? Comparing the Republics of Moldova and Pridnestrovie (Transnistria) Using Simultaneous Surveys, Institute Of Behavioral Science, EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS VOL.54,NO.2,2013
 Sakarya University, Turkey Insight Turkey Vol. 17 / No. 3 / 2015, pp. 65-83
Sheffer, G. (1995), ‘The emergence of new ethno-national diasporas’, Migration 28: 5- 28.
Sheffer, G. (2003), Diaspora Politics: At Home Abroad. Cambridge: Cambridge University Press.
Sheffer, G. (ed.) (1986), Modern Diasporas in International Politics. London: Croom Helm.
Yishiltash.M and KardashT. .( 2016)  .The New Middle East, ISIL and the 6th Revolt Against the West-To see more discussion about the ISIL’s apocalyptic vision of world politics,