پایگاه فلسفی- سیاسی امام خمینی (ره) در کتاب کشف اسرار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم و اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مدعای اصلی مقاله حاضر این است که امام خمینی در کتاب کشف اسرار از پایگاهی فلسفی برخوردار است و پرسش­های مطرح شده از سوی نویسنده ی کتاب اسرار هزار ساله را بر مبنای فلسفه­ی خویش پاسخ داده است. مبنای فلسفی مورد بحث در مقاله ی کنونی، نحوه ی ارتباط نفس و بدن در حکمت متعالیه است که امام خمینی در آثار فلسفی خویش به آن پرداخته است. بر اساس این قاعده، نفس علیرغم تعیین کنندگی و برتری، از خود بدن پدید می آید و به آن وابسته است. این ارتباط در اندیشه امام خمینی به ارتباط میان شریعت و سیاست تعمیم داده شده است. سیاست نیازمند شریعت و شریعت نیز محتاج سیاست است. براساس این مبنا می­توان توضیح داد که چرا امام خمینی به رغم جائر دانستن حکومت­های عصر غیبت، از همکاری با حکومت موجود دفاع می­کند؟ چرا ایشان معتقد به حکومت اسلامی است؟ چرا معتقد است که مردم باید برای ایجاد حکومت اسلامی اقدام کنند؟ اما شاید یکی از مهم­ترین فواید بررسی مبانی فلسفی امام خمینی در برهه زمانی دهه بیست شمسی این باشد که مواضع عملی و نظری ایشان نه فقط بر اساس جو سیاسی و اجتماعی و فکری حاکم بلکه منبعث از مبانی فکری وی تحلیل می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini's philosophical base in the book Kashf e Asrar

نویسنده [English]

  • Najmeh Keikha,
member faculty if Shahid Beheshti university
چکیده [English]

The main claim of this paper is that Imam Khomeini has a philosophical base in the Kashfe Asrar and has answered the questions posed by the author of the Thousand-Year-Old Secrets Book based on his philosophy. The philosophical basis discussed in the present article is the way in which the soul and body communicate with the transcendental wisdom that Imam Khomeini has addressed in his philosophical works. By virtue of this rule, the soul, in spite of determination, prevails and depends on itself. Each soul belongs to a specific body and can not be transmitted to another body. This connection has been generalized in the thought of Imam Khomeini to the relationship between Sharia and politics. Politics needs sharia and sharia also needs politics. Sharia must come from the heart of politics, society. Based on this, one can explain why Imam Khomeini, in spite of knowing the governments of the time of absence, advocates cooperation with the existing government? Why does he believe in Islamic government? Why does it believe that people should act to establish an Islamic state? But perhaps one of the most important benefits of examining the philosophical foundations of Imam Khomeini during the twenties of the twenties is that his practical and theoretical positions are analyzed not only on the basis of the political, social and intellectual dominant position, but also from his intellectual foundations. In the present article, the author does not reject the role of political and social factors in the political positions of Muslim scholars, but believes that ignoring the philosophical and intellectual foundations of these scholars and focusing all attention on historical and colonial developments is a comprehensive and It will not provide fundamentally, he analyzes the positions of Imam Khomeini in the discovery of secrets based on his philosophical foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Kashfe Asrar
  • soul and body
  • Law
  • revolution
اردبیلی، عبدالغنی، تقریرات فلسفه امام خمینی(1381)، ج 3، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، کشف اسرار(بی تا)، بی جا، بی نا.
بلک، آنتونی(1385)، تاریخ اندیشه سیاسی اسلام(از عصر پیامبر تا امروز)، ترجمه: محمد حسین وقار، تهران، انتشارات اطلاعات، چ 4.
پزشکی، محمد(1395)، «حکمت صدرایی، الگوی فلسفی علم سیاست»، حکمت اسلامی، سال سوم، شماره سوم، پاییز.
خالصی زاده، محمد(1386)، رسائل سیاسی، تدوین اسلام دباغ، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خراسانی، رضا(1390)، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره پنجاه و چهارم، تابستان.
سنگلجی، شریعت(بی تا)، اسلام و رجعت، تهران، بی نا.
طباطبایی، سید جواد(1395)، نظریه حکومت قانون در ایران (مبانی نظریه مشروطه خواهی)، تهران، مینوی خرد.
طوسی، سید خلیل الرحمان(1395)، درآمدی بر فلسفه سیای صدرالمتالهین، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
فتح اللهی، محمدعلی(1385)، «دلایل سیاسی- اجتماعی اقبال به فلسفه صدرالمتالیهن»، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه؛ نشست ها و گفت و گوها، جلد دوم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
فیرحی، داود (1393)، دین و دولت در عصر مدرن، ج1، تهران، رخ داد نو، چ 2.
فیرحی، داود (1394)، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج2، تهران، نشر نی. چ 2.
فیرحی، داوود،(1394ب) «نظریه خطابات قانونی امام خمینی(ره) تئوری مرحوم نائینی(ره) که منجر به مشروطه شد را کامل کرد»،  feirahi.ir
کیاشمشکی، ابوالفضل(1390)، «پیوند فلسفه و سیاست»، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: نشست ها و گفتگوها، دفتر دوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
لک زایی، شریف(1391)، «شریعت و سیاست در حکمت متعالیه»، فصلنامه اسراء، شماره 13، تابستان.
ملاصدرا، (1385)، الشواهد الربوبیه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، تهران، سروش.
ممقانی، اسدالله(1363)، به کوشش محمد صادق سجادی، تهران، نشر تاریخ ایران.
یوسفی، محمدتقی(1390)، «رابطه ی نفس و بدن در نگاه ملاصدرا»، فصلنامه معرفت فلسفی، شماره 34، زمستان.