بررسی کارکردهای هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی گروه‌های تکفیری از منظر شرق‌شناسی ادوارد‌سعید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی(اندیشه سیاسی) دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد تحلیل مسلط دربارة دلایل شکل­گیری جریان تکفیری در چارچوب واکنش به مدرنیسم و جهانی­شدن پس از دهة 90 میلادی است. با وجود نکات قابل توجه در این رهیافت، به‌نظر می­رسد توانایی کمی در پاسخگویی به سؤالاتی وجود دارد که از یک طرف به چرایی شکل‌گیری این گروه­ها در یک دورة تاریخی خاص و متأخر و از سویی دیگر به‌نسبت این جریان­ها در سطح هستی­شناختی و معرفت­شناختی با غرب به‌عنوان یک مفهوم ارتباط دارد.سوال اصلی این مقاله این است که کارکردهای هستی­شناختی و معرفت­شناختی گروه‌های تکفیری در جهان امروز چیست؟.فرضیة این مقاله این است که جریان­های تکفیری در سطحی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی به‌عنوان یک دیگری هویت­ساز برای مفهوم غرب و در چارچوب شرق­شناسی جدید عمل می کند. درپایان مقاله با استفاده از شواهد و اسناد موجود دخالت آشکار امریکا در به‌وجود آوردن و حمایت از گروه‌های تکفیری نشان داده خواهد شد برخی از مجموعه این استنادات دیدگاه دیگری جهت تحلیل چرایی شکل‌گیری جریان‌های تکفیری دارند که در نقطه مقابل دیدگاه غالب است که به علل درونی توجه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of ontological and epistemological functions of Takfiri groups from the perspective of Edward Said

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mahdi Sadatinejad 1
  • Vahid Asadzadeh 2
2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی(اندیشه سیاسی) دانشگاه تهران
چکیده [English]

The reasons for the formation of the Takfiri groups dominated by analysis in the framework of reaction to modernism and globalization after the 90s. Despite the remarkable points in this approach, it seems to have little ability to answer the questions about the formation of these groups in a particular and late historical period on the one hand and the ontological and epistemological level relation of these groups with the West as a concept on the other hand. The main question of this article is what is the ontological and epistemological functions of takfiri groups in today's world? The hypothesis of this paper is that takfiri stream act as another identifier for the concept of the West on ontological and epistemological level within the framework of the new Orientalist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Ontology
  • Takfiri
  • Orientalism
  • Edward Saeed
احمدی، حمید(1377) آیندة جنبش‌های اسلامی در خاورمیانه: طرح یک چارچوب نظری، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال پنجم، شماره 2 و 3، تابستان و پاییز
حسین الدیرانی : فعلها الشیطان الاکبر, أمریکا تدعم "داعش":
الحسینی، اسحاق موسی(1375) اخوان المسلمین، بزرگترین جنبش اسلامی معاصر، ترجمه سیدهادی خسروشاهی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1375
حقیقت ، صادق(1378)روش شناسی علوم سیاسی، انتشارات دانشگاه مفید
دکمجیان، هرایر(1390) جنبشهای اسلامی در جهان عرب،بررسی پدیده بنیادگرایی اسلامی،ترجمه حمید احمدی انتشارات کیهان،تهران
رجایی، فرهنگ(1373) درآمدی بر اندیشه سیاسی معاصر عرب،‌ فصلنامه خاورمیانه، سال اول، شماره 2، پاییز
سعید،ادوارد (1377)جهان،متن،منتقد ، ترجمه اکبر افسری، نشر توس
سعید،ادوارد (1379)اسلام و رسانه، ترجمه اکبر افسری، نشر توس
سعید،ادوارد (1382)،فرهنگ و امپریالیسم،ترجمه اکبر افسری، انتشارات توس
سعید،ادوارد(1383) شرق شناسی،ترجمه عبدالکریم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
صبری، محمد(1375)تاریخ مصر من محمد علی الی العصر الحدیث، مکتبه مدبولی، القاهره، الطبعه الاولی، 1991
صحیفة کردیة : هجوم عصابات "داعش" خُطِّط له فی عمّان:
http://www.tasnimnews.com/arabic/Home/Single/422162
عراقچی، سیدعباس(1375) نهضت بازخیری مسلمانان در قرن بیستم: بنیادگرایی یا افراط  ‌گرایی، مجلة سیاست خارجی، سال دهم، شمارة 1، بهار
علی عبادی،˝خلافة داعش˝ والحبل السری الممدود مع حلفاء الولایات المتحدة:
عمون، هند اسکندر(1923)تاریخ مصر، مکتبه المعارف، القاهره، الطبعه الثالثه
فوبلیکوف، د.ر(1367) تاریخ معاصر کشورهای عربی، ترجمه محمد حسین روحانی، انتشارات توس
الکحل، سعید (2014) ،أمریکا تدعم المعارضة السوریة
کمیل طویل(2007) ال‍قاعده و اخواتها: قصه الجهادیین العرب،بیروت
لاپیدوس، ایرا.م (1381)تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده،  انتشارات اطلاعات
لویس، برنارد(1381) خاورمیانه، دوهزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز، ترجمه حسن کامشاد، نشر­نی
المحامی، محمد و محمد احمد الروسان (2013) داعش تنظیم أمریکی: إصدار متقدم من فیروس القاعدة وصل لبنان هل یصل الأردن؟
مرادی، مجید(1384)، فرازوفرودهای مواجهه جهان عرب با غرب، ماهنامه ارتباطات فرهنگی،شماره18، مهر و آبان
منوچهری، عباس(1390) روش و نظریه در علوم سیاسی، انتشارات سمت
موثقی، سیداحمد(1378) جنبش‌های اسلامی معاصر، انتشارات سمت
میلی، ویلیام(1377) افغانستان، طالبان و سیاست های جهانی، ترجمه عبدالغفار محقق، ، نشر ترانه
هکذا تعود داعش الارهابیه الی بیت الطاعه الامریکیه:
 
Amanat, Sana (2014) “Myths, misfits & masks: Sana Amanat at TEDxTeen ". TedTalks. Web. March 17 2014. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=o9lev9739zQ&feature=youtu.be
Baudrillard, Jean (1991) The Gulf War Did Not Take Place .Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press,
Brono, Greg(2007) Plans for Iraq’s Future: Federalism, Separatism, and Partition. Available at: https://www.cfr.org/backgrounder/plans-iraqs-future-federalism-separatism-and-partition
Bush, Georg.w(2007) President's Address to the Nation. Available at:
Cesari J. (2014). The Oxford Handbook of European Islam. {Online}. Oxford University Press. Available at: https://books.google.it/books
Cesari, J (2013). Why the West Fears Islam: An Exploration of Muslims In Liberal Democracies.
Dekmejian, R. Harair,(1980) “The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Ethnic Conflict and The Search for Islamic Alternatives”, The Middle East Journal, Volume 34, No.1, winter
Frantzman, seth.J(2014) Handing Iran the region on a silver platter. Available at:https://www.jpost.com/Magazine/Handing-Iran-the-region-on-a-silver-platter-375709
Grassley,chuck (2014) Grassley Inquires About Terrorist “Hands Off” list; CBP Promises to Brief. May 06, 2014. Available at:https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/grassley-inquires-about-terrorist-%E2%80%9Chands-off%E2%80%9D-list-cbp-promises-brief
Greaves. Phil (2014) Orientalism and the ISIS spectacle. Available at:
Hall, S.Held and McGrew(1992) Modernity and its futures, cambdrige, polity press
Harris, Jennifer.(2014) “Representations of Muslims and Islam in Popular Culture”. Lecture. University of Toronto. Toronto, Canada. September 29 2014
https://www.washingtonpost.com/national/religion/what-isis-really-is-sham-muslims-realcriminals-commentary/2015/02/25/1d444bdc-bd14-11e4-9dfb-03366e719af8_story.html {Accessedon 27 March, 2016}.
Kharroub, Tamara (2016) The Obama Doctrine from a Middle East Perspective: Orientalism, Inaction, Contradiction, and Lack of Accountability - Available at:  http://arabcenterdc.org/policy_analyses/the-obama-doctrine-from-a-middle-east-perspective-orientalism-inaction-contradiction-and-lack-of-accountability/
Khurshid, Ahmad(1983) “The Nature of the Islamic Resurgence”, in John. Esposito, ed. Voices of Resurgence Islam, Oxford University Press, New York,
Lawrence, B. (2015). What ISIS really is: Sham Muslims, real criminals. {Online}. TheWashington Post. Religious News Service. Available at:
Moore, J. (2015). Defying ISIS: Preserving Christianity in the Place of Its Birth and in YourOwn Backyard. W Publishing Group.
New York: Palgrave Macmillan, ISBN 978-1-137-12120-2. Available at:https://books.google.it/books? {Accessed on 11March, 2014}.
Ramadani, Sami(2014) US Intervention Is Not Humanitarian and Will Not Protect the People of Iraq –: http://mrzine.monthlyreview.org/2014/ramadani080814.html
Ricks, T. (2015). An Imaginative response to ISIS: Give Sunnis autonomy (and the will tofight), Foreign Policy. Available at: http://foreignpolicy.com/2014/09/08/an-imaginative-responseto-isis-give-sunnis-autonomy-and-the-will-to-fight/ {Accessed on 13 January, 2016).
Seth G. Jones. (2015). Expanding the Caliphate: ISIS' South Asia Strategy. {Online}. ForeignAffairs. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2015-06-11/expandingcaliphate{Accessed on 15 January, 2016}.
Seymour, Richard(2014) Bombs wont solve the ISIS problem – Available at:: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/15/bombs-isis-beheadings-iraq
The Atlantic(2015) What ISIS Really Wants. Available at: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/