رسانه‌های جدید و کنش جمعی در جامعه سیاسی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

جهان در دهه­های آخر قرن بیستم شاهد شگفتی­های عظیم در عرصه فناوری بوده است و بی­شک بزرگترین دستاورد آن ظهور رسانه­های جدید و فضای مجازی بوده است.در این چارچوب، مسئله به کارگیری رسانه­های جدید از سوی نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی ایران موضوعی قابل اهمیت است.مدعای مقاله این است که در طی سالهای اخیر ابزارهای رسانه­ای جدید و شبکه­های اجتماعی در رشد و گسترش کنشهای جمعی در جامعه سیاسی ایران نقشی مهمی داشته و توانسته­اند در شکل­دهی به برخی کنشهای جمعی موثر واقع شوند.این نوع کنشهای جمعی را می­توان در دو حوزه«سیاسی» و «اجتماعی»مورد شناسایی قرار داد.هدف بررسی نقش و تاثیر رسانه­های جدید بر کنش جمعی در ایران است و این مقصود در گام نخست با بررسی مبانی نظری پژوهش و در گام دوم با پیوند برقرار نمودن میان رسانه­های جدید و کنشهای جمعی در ایران انجام شده است. با استفاده از روش «اسنادی-کتابخانه­ای» تلاش خواهیم کرد تا حد امکان مدعای خود را با استناد به مصادیق و شواهد عینی به اثبات برسانیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The New Media and Collective Action in Iran

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Nouri 1
  • Mojtaba Gholipour 2
ابراهیمی فر،طاهره و یعقوبی فر،حامد(1393)،«تاثیر شبکه­های اجتماعی بر افکار عمومی:مورد انتخابات سال 88»،فصلنامه دانش انتظامی،سال هفنم،شماره 1.
ازغندی،علیرضا و نوری،مختار(1393)،« جهانی شدن و تحولات پارادایمی در جامعه شناسی سیاسی: ظهور جامعه شناسی سیاسی جدید»،فصلنامه مطالعات سیاسی،سال ششم،شماره 24.
افراسیابی،محمدصادق(1383)،«اورکات،شهری نه برای همه»،هفته نامه سروش،سال بیست و ششم،شماره 1209.
اورت،آنا(1388)،«رسانه ها در عصر دیجیتال»،در کتاب؛زیبایی شناسی و فلسفه رسانه،ترجمه رحیم قاسمیان ،تهران:مهر نیوشا.
پورضا،ناصر(1392)،«تاثیرپذیری تغییرات فرهنگی و سبک زندگی از فضاهای مجازی»،فصلنامه رسانه های نوین و فرهنگ،سال اول،شماره3.
تاجیک،محمدرضا(1388)،ایران در چشم انداز 1400،تهران:موسسه تحقیقات علوم انسانی.
تامپسون،جان(1379)،رسانه و نوگرایی،ترجمه علی ایثاری،تهران:موسسه ایران.
تورن،آلن(1381)،«تصویر من از ایران»،مصاحبه در روزنامه ایران،26/1/1381.
خانیکی،هادی و بابایی،محمد(1391)،« تاثیر ساز وکارهای ارتباطی اینترنت بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران»،فصلنامه علوم اجتماعی،شماره 56.
خانیکی،هادی و بصیریان،حسین(1392)،«کنشگری و قدرت در شبکه های اجتماعی مجازی:مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی»،فصلنامه علوم اجتماعی،شماره 61.
ذکایی،محمدسعید(1383)،«جوانان و فراغت مجازی»،فصلنامه مطالعات جوانان،شماره 6.
رجبی،زهره(1389)،بازنمایی گرایش های سیاسی کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی:مطالعه مورد فیس بوک،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات،با راهنمایی علی اصغر کیا،تهران:دانشگاه علامه طباطبایی.
شایگان،داریوش(1388)،افسون زدگی جدید،ترجمه فاطمه ولیانی،تهران:فروزان.
شهرام نیا،سیدامیرمسعود(1386)،جهانی شدن و دموکراسی در ایران،تهران: نشر نگاه معاصر.
قاسمی،علی اصغر(1387)،تاثیر جهانی شدن بر جنبشهای اجتماعی در ایران،تهران:طرح پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات جهاد دانشگاهی.
قاسمی،علی اصغر(1390)،« جهانی شدن،جنبش های اجتماعی و دمکراسی در ایران»،دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری،شماره 10.
کاستلز،مانوئل و اینس،مارتین(1384)،گفتگوهایی با مانوئل کاستلز،ترجمه حسن­چاوشیان و لیلی جوافشانی،تهران:نشر نی.
کاستلز،مانوئل(1380)،عصر اطلاعات:اقتصاد،جامعه و فرهنگ،ترجمه احدعلیقلیان و دیگران،تهران:طرح نو.
گیبینز، جان آر؛ ریمر،بو (1381)، سیاست پست مدرنیته، ترجمه منصور انصاری، تهران: گام نو.
معیدفر،سعید(1394)،«تاثیر کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع: از دنیای مجازی تا دنیای واقعی»،روزنامه اعتماد،شماره 3332 ، تاریخ 11/6/1394.
منوچهری،عباس(1378)،ماکس وبر و پرسش مدرنیته،تهران:موسسه توسعه دانش وپژوهش ایران.
موسوی،سید یعقوب(1394)،«سایه و روشن ساخت کمپینها»،خبرگزاری ایرنا،کدخبر 81774511 http://www.irna.ir/fa/news/.
همل،پیر و ماهو،لویس(1388)،« فراتر از جنبش های نوین اجتماعی»،در کتاب؛راهنمای جامعه شناسی سیاسی،ترجمه فرامرز تقی لو،جلد دوم،تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 
Avis,Anderw(1995),Public Spaces on the Information Highway :The Role of Community Network,The university of Calgary.
Harvey,Kerric(2014), Encyclopedia of Social Media and Politics,London:sage Publishe.
Miller, Huge(1995),The presentation of self in Electronic Life: Goffman on the Internet,paper presented at Embodied Knowledge and Virtual Space Conference Goldsmith,university of London.
Moghanizadeh,Somayeh(2013),The role of Social media in Irans  Green Movmement,Master of Communication Thesis,Department of Applied Information Technology,University Of Gothenburg.
Poster,Mark(1997),Cyberdemocracy:The Internet and the Public Sphere,hn D.Holmes(Ed),Virtual Politics:Identity and community in Cyberdemocracy.London:Sage.
Rheingold,Howard(1994),The Virtual Community:Finding  Connection in a Computerized World,London:Secker and Warburg.
Rooksby,Emma(1997),Computer- mediated democracy?(women on the verge),New Technology Conference,University of Perth,Australia.
Tavernise,s(2010), Pakistan widens online Ban to include you Tube,New York Times, May 20,www.nytimes.com.
Turkle,Sherry(1995),Life on Screen ,New York: Simon @ Sehuster.
Webby,Awards(2010),http://www.Webby Awards.com/press/topwebmomentsdecade.php.