نحوه تأثیر رسانه‌های جمعی در مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناخت میزان و نوع مصرف رسانه‌ای شهروندان تهرانی و با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه، دیدگاه­های 600 نفر از شهروندان تهرانی اخذ و داده­ها استخراج کرده است. آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد که با سطح اطمینان 95 درصد بین متغیرهای مستقل پژوهش (مصرف رسانه­های داخلی، شبکه­های ماهواره­ای فارسی­زبان و شبکه­های اجتماعی) و (اعتماد و رضایتمندی) با متغیر وابسته پژوهش (مشارکت سیاسی شهروندان) با شاخص­هایی از جمله «شرکت در انتخابات یا راهپیمایی‌ها و تجمعات سیاسی»، «تبلیغ برای حزب سیاسی»، «گفتگو با دیگران درباره مسائل سیاسی»، «علاقه به پیگیری رخدادها و اخبار سیاسی» ارتباط معنی­داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر مصرف برنامه­های سیاسی شبکه­های رسانه ملی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی مستقیم و تأثیر برنامه­های سیاسی شبکه­های ماهواره­ای بر مشارکت سیاسی آنان معکوس است. علاوه بر آن نتایج حاصل از داده­ها بیانگر این است که تاثیر مصرف مطالب سیاسی شبکه­های اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان مستقیم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How mass media influence the Tehran citizens’ political participation

نویسندگان [English]

  • Gholamreza KhajehSarvi 1
  • Seyed Masoud Noorbakhsh 2
1 Associate prof.Department of political Sciences.Faculty of Law & Politicla Scielces, Allameh Tabatabee University
2 Ph.D. student political Sciences of Allameh Tabatabee University
چکیده [English]

As societies become more complicated, the importance of communications in political dimension has significantly enhanced and mass media along with other social entities are playing more effective roles in political socialization and political participation. Present research investigated the relationship between using the national media political shows, Persian language speaking satellite channels and novel social networks with Tehran citizens’ political participation. The objective of this research is to identify level and type of using media by Tehran citizens which is conducted using survey methodology and questionnaire technique in which 600 Tehran citizens’ views were received and the data was extracted and analyzed in both descriptive and inferential statistics. The hypotheses tests indicated that there is a significant relationship between independent variables (using the national media. Persian speaking satellite channels and social networks) and (trust and satisfaction) and dependent variable (Tehran citizens’ political participation) and with 95% of reliability and based on indicators such as participating in election or demonstration and political gatherings, advertisement for political party, talking to others about political issues, interest in following the political events and news. In addition, the results indicated that effect of using the political shows in national media is directly effective on participation and the satellite shows have inverse effects. Moreover, the results obtained explained that effect of using the political contents in social networks is directly effective on citizens’ participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political participation
  • mass media
  • social networks citizens
  • satisfaction
آبراکرامبی، نیکلاس، استفن هیل و برایان اس. ترنر (1388)، فرهنگ جامعه­شناسی، ترجمه حسن پویان، چاپ پنجم، تهران: چاپخش.
اوسولیوان، تام؛ هارتلی، جان؛ ساندرز، دانی؛ فیسک، جان (1381)، مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه میرحسن رئیس‌زاده، چاپ سوم، تهران: انتشارات فصل نو.
حیران‌نیا، جواد و انتخابی، امیر(1391)، «نقش رسانه‌ها در مشارکت سیاسی شهروندان»، فصلنامه پژوهش، سال 13، شماره50.
راش، مایکل (1387)، مقدمه­ای بر جامعه­شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری. تهران: انتشارات سمت.
رهنما، مجید (1388)، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، چاپ ششم، تهران: نشر مرکز.
مصفا، نسرین(1372)، نظام­های سیاسی تطبیقی، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
نصیری، بهاره (1388)، بررسی نقش مشارکتی رسانه ها در انتخابات، چاپ سوم، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
هانتینگتون، ساموئل (1375)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی.تهران: انتشارات علم.
Agger, A. (2012). Towards Tailor-made: How to Involve Different Types of Citizens Participatory Governance. TPR, 83 (1), 29-45.
Davies Anna and Simon, Julie (2013), The value and role of citizen engagement in social innovation, a deliverable of the project: The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe )TEPSIE(, European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.
Hamilton, A and C. J. Tolbert (2012) Political Engagement and the Internet in the 2008 U.S. Presidential Elections: A Panel Survey , Cambridge: Cambridge University Press.
Laroch, M., Habibi, M.R., Richard, M., Sankaranarayanan, R., (2012). The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty. Journal of Computers in Human Behavior, 28 (5), pp: 1755-1767.
Lombardo, T.J. (2015). Making Urban Citizens: Civility and Civic Virtue in the Modern Metropolis. Journal of Urban History. 41 (1), 143-151.
Mahmood, Q. K, Hussain .A and Hassan R (2013), The Effect of SMS Service on the Political Participation of Person with Disabilities (PWDs) in Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan), World Applied Sciences Journal, 25 (5): 803-807.
Manganelli, S. Alivernini, F. Lucidi, & Di Leo, I. (2012). Expected political participation in Italy: a study based on Italian ICCS data, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1476-1481.
Paletz, David L. , Diana Owen, and Timothy E. Cook (2012). American Government and Politics in the Information Age, US: Boston, MA: FlatWorld.
Schweitzer,E. J. (2012). The Mediatization of E-Campaigning: Evidence From German Party Websites in State, National, and European Parliamentary Elections 2002–2009. Journal of Computer Mediated Communication, 17 (3), 283-302.
Seo-Young, Cho (2013), Integrating Equality-Globalization, Women’s Rights، and Human Traffcking, International Studies Quarterly, 57 (4), 683-697.
Wang J.-H. (2015), Happiness and Social Exclusion of Indigenous Peoples in Taiwan - A Social Sustainability Perspective, PLOS ONE,10 (2) e0118305. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118305
Yang, Hongwei “Chris” and Jean L. DeHart. (2016). Social Media Use and Online Political. Social Media + Society, 2 (1), 1-1