نقش سواد رسانه‌ای در هویت‌یابی و ضرورت آموزش آن در رشتۀ علوم سیاسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت و مدیر گروه علوم سیاسی و حقوق

چکیده

ظهور تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در عصر حاضر، امکانات جدیدی برای شناخت تحولات سیاسی- اجتماعی و تدوین دروس مختلف در رشته علوم سیاسی، فراهم آورده است. بنابراین، این سوال که آموزش سواد رسانه‌ای چگونه می‌تواند در هویت‌یابی دانشجویان علوم سیاسی نقش ایفا کند؟ مطرح می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سواد رسانه‌ای به‌مثابه درسی آموزشی در رشته علوم سیاسی می‌تواند ابزاری قوی و مؤثر به‌منظور آگاهی دانشجویان از تأثیرات رسانه‌ها جهت ساخت و بازسازی هویتی آنان باشد. همچنین؛ نگارنده می‌کوشد تا ضمن نشان دادن اصل سیالیت قراردادهای فرهنگی در عصر جامعه اطلاعاتی، به لزوم توجه بیشتر نسبت به تحولات جدید جهانی جهت تدوین دروس جدید در رشته علوم سیاسی تأکید کند و از طرف دیگر نقش سواد رسانه‌ای را در توانمند‌سازی دانشجویان علوم سیاسی به‌منظور قرائت و رمزگشایی متون رسانه‌ای در مفصل‌بندی هویتی‌شان مورد توجه قراردهد.
اهمیت این موضوع در ارتقاء قدرت تحلیل و ارزیابی آنان درباره پیام‌های رسانه‌ای است که بخش اعظم داوری آنان را در خصوص خود و محیط سیاسی- اجتماعی انان شکل می‌دهد.این مهم، ضرورت پیوند میان دو عرصه بنیادین جامعه‌شناسی سیاسی و علوم ارتباطات را نمایان می‌سازد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از نظریات رابرتسون، گیدنز، مک لوهان و آلبرو انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of media litreacy in gaining identity and importance for teaching it in political science

نویسنده [English]

  • Behnaz Azhdari
Assistant professor of baft branch
چکیده [English]

In the advent of 21 century , emergence of new communication technologies has become the main factor to know political as well as social movements, it also has provided new opportunity to preaper new teaching materials for political science courses. The prsent article supposes that media literacy as a course for political science can play a major role to introduce the influence of media to the students and also help them to gain and reconstruct their own identity. It is tried to not only intriduce the movements of cultural contracts in information era, but also show the importance of introducing such courses to the students if political science. Also the role of media litracy is considered as a major tool for critical consideration of media texts.
It can improve their analysis power to u derstand the political social envirnment better and judge it more efficiently. This shows the importance of relationship between political science and information technology . this is a descriptive analytical study and has enjoyed the theories proposed by Rabertson, gider , mack lohan and Albero.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new communication technologies
  • information community
  • media litreacy
  • information litreacy
  • identity
آقایار، سیروس، و پرویز شریفی درآمدی (1385). هوش هیجانی، اصفهان، سپاهان.
اکرمی، حمیدرضا (1381) «ردپای روزنامه‌نگاری الکترونیک در مطبوعات ایران»، فصلنامه رسانه، سال سیزدهم، شماره 1.
باری، آکسفورد (1378). نظام جهانی: اقتصاد، سیاست در فرهنگ، ترجمه حمیرا شیر زاده (تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
بی‌نا (1385). «درآمدی بر سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی»، فصلنامه رسانه، سال هفدهم، شماره 4 .
پاتر، جیمز (1385). «تعریف سواد رسانه‌ای»، ترجمه لیدا کاووسی، رسانه، سال هفدهم، شماره 45 .
توحید فام، محمد، (1381). دولت و دمکراسی، تهران، روزنه.
خانیکی، هادی و وحیده شاه حسینی(1395). «تبیین الگوی آموزش سواد رسانه‌ای در نظام آموزش و پرورش»، فصلنامه رسانه، سال بیست و هفتم، شماره 1.
خوارزمی، شهیندخت (1384). «ایران و انقلاب ارتباطات»، رسانه، سال ششم، شماره 4.
دادگران، محمد(1383). مبانی ارتباطات جمعی، تهران: فیروزه.
دهشیری، محمدرضا و یوسف کشاورز (1393). آموزش و جهانی شدن، تهران: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن.
رابرتسون، رولند (1380). جهانی بودن، پانزده گفتگو با اندیشمندان جهان امروز، تهران، مرکز.
رابرتسون، رولند (1380). جهانی شدن: تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران، نشر ثالث و مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها.
سلیمی، حسین (1384). نظریه‌های گوناگون درباره جهانی شدن، تهران، سمت.
شکرخواه، یونس (1381). واژه‌نامه ارتباطات، تهران، سروش.
طاهری، ابولقاسم (1382). «فناوری ارتباطی و اطلاعاتی; جهانی‌شدن و پیامدهای سیاسی آن»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال پنجم، شماره هشتم.
عاملی، سعید رضا(1383). «جهانی شدن‌ها: مفاهیم و نظریه‌ها»، فصلنامه ارغنون، شماره24.
قاسمی، طهمورث (1385). «سواد رسانه‌ای رویکردی جدید به نظارت»، رسانه، سال هفدهم، شماره 4.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد اول، ظهور جامعه شبکه‌ای؛ ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
کاستلز؛مانوئل (1384). گفت‌وگوهایی با مانوئل کاستلز، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، طرح نو.
کاظمی، علی‌اصغر(1374). روش و بینش در سیاست، تهران، وزارت امور خارجه.
کریمی، علی، (1385). «جنبشهای جدید اجتماعی و هویت با تاکید بر ایران»، مجموعه مقالات نهادهای مدنی و هویت در ایران، تهران، تمدن ایرانی.
کوثری، مسعود (1384). «جهانی‌شدن، هویت و بریکولاژ فرهنگی»، مجموعه مقالات هویت ملی و جهانی شدن، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
کوثری، مسعود (بی‌تا)، «سواد رسانه‌ای و زندگی در عرصه عمومی نوین»، نامه پژوهش فرهنگی، سال هشتم، دوره جدید، شماره 9.
گرگی، عباس (1385). «اینترنت و هویت»، مطالعات ملی، شماره 2، سال اول.
گفت‌وگو با غلامرضا ارجمندی(1384 ).«سواد رسانه‌ای»، آموزش علوم اجتماعی، دوره هشتم، شماره 4
معینی علمداری، جهانگیر (1380).  موانع نشانه‌شناختی گفتگوی تمدن‌ها، تهران، هرمس.
معینی علمداری، جهانگیر (1384). «هویت و مجاز: تأثیر هویتی از اینترنت»، مطالعات ملی، شماره 24 سال سال پنجم، شماره 4.
نظری، علی‌اشرف و قلی پور، مجتبی(1397). «رسانه‌های جدید اجتماعی و نقش آنها در بازنمایی کنش‌های جمعی: تحلیل واقع بینانه انقلاب مصر»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، دوره 4، شماره 14.
Albrow , M ( 1996).  The Global age , Cambridge : policy press.
Marie , Gilles pie (1995)."Television Ethnicity and cultural change", loudon: Routhedge.