تحلیل عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی رژیم صهیونیستی (با تأکید بر نظریه جیمز روزنا)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع).

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

چکیده

سیاست خارجی هر بازیگری با توجه به نقش عوامل گوناگونی شکل می‌گیرد؛ بنابراین شناخت، تحلیل و مدیریت مناسب رفتارها در عرصه سیاست خارجی نیازمند شناخت این عوامل است. با توجه به دشمنی رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران، لازم می‌آید تا نقش عوامل مذکور در سیاست خارجی این رژیم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. هدف مقاله حاضر ارائه تصویری عملیاتی از سیاست خارجی این رژیم است تا در مقام نقد و مقابله با سیاست‌های آن به کار گرفته شود. با این توصیف مقاله حاضر دارای اهمیت کاربردی بوده و به‌طور مشخص به این سؤال می‌پردازد که عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌سازی سیاست خارجی رژیم صهیونیستی کدم‌اند؟ با توجه پیچیدگی عوامل تأثیرگذار، در این پژوهش با استفاده از مدل روزنا که ساختاری چندوجهی دارد و با کمک روش توصیفی – تحلیلی، این عوامل شناسایی شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سیاست خارجی این رژیم با توجه به تأثیرات چهار عامل اصلی شکل می‌گیرند که عبارت‌اند از: عوامل «ارضی»، «منزلتی»، «انسانی» و «ساختاری» (غیرانسانی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the factors influencing Zionist Regime’s Foreign Policy (With emphasis on Jeames Rosenau’s theory)

نویسندگان [English]

  • Asghar Eftekhari 1
  • Abolfazl Babaii 2
1 Associate professor of political science faculty at Imam Sadig University
2 PhD. student in Regional Studies at Tehran University
چکیده [English]

The foreign policy of each actor is shaped by the role of the various factors, so, recognizing, analyzing and managing the behaviors in the foreign policy field requires identification of these factors. Given the hostility of the Zionist regime with the Islamic Republic of Iran, it is necessary to examine the role of the factors mentioned in the foreign policy of this regime. The purpose of this article is to provide an operational picture of the foreign policy of this regime in order to critique and cope with its policies. With this description, the present article has practical importance and specifically addresses this question: what is the influential factors on decision-making of foreign policy of the Zionist regime? Due to the complexity of the influential factors, in this research, using Rosanna model, which has a multidimensional structure, these factors are identified by descriptive-analytical method. The results of the research show that the foreign policy of this regime is formed with regard to the effects of the four main factors that are: “territorial”, “status”, "humanity” and “structural” (inhuman).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zionist Regime
  • Israel
  • Jeames Rosenau
  • foreign policy
  • Politics
  • Economy
  • Culture
أبوسیف، عاطف (2014). علاقات إسرائیل الدولیة: السیاقات والأدوات، الاختراقات والإخفاقات، فلسطین: مرکز مطالعات اسرائیل مدار.
ابوشرح، خالد (2011). نظریه الامن الاسرائیلی، الحوار المتمدن، شماره 3499، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=277247
ابونمل، حسین (2017). اتجاهات الاقتصاد الإسرائیلی 2010–2017، http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/israel-economy-170829100146200.html
اخوان کاظمی، مسعود. عزیزی، پروانه (1390). «کردستان عراق؛ هارتلند ژئوپلیتیکی اسراییل»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 60.
اشتیوی، بثینة (2014)، http://www.sasapost.com/israeli-economy/
افتخاری، اصغر (1384) «استراتژی و ضد استراتژی»، مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 21.
آهویی، مهدی (1393). «صهیونیسم مذهبی و نقش راهبردی آن در سیاست خارجی اسرائیل»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، زمستان 1393، شماره 4.
بدوان، علی (2014). إسرائیل وأزمة الهویة، الجزیره، http://goo.gl/ECzV2e.
پورحسن، ناصر (1387). «جایگاه جنوب آسیا در سیاست خارجی اسراییل»، فصلنامه مطالعات فلسطین، پاییز 1387، شماره 10.
الجزیره (2011)، سیاسة إسرائیل الخارجیة،http://goo.gl/JYunTn.
جلال پور، شیوا. لطیفی‌نیا، علی (1395). «کالبدشکافی سیاست خارجی اسراییل در قبال کردستان عراق»، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم سیاسی، شماره یازدهم.
جنتی، علی (1384). ساختار دولت صهیونیستی، جلد دوم، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
حاجی یوسفی، امیر. اسلامی، محسن (1386). «عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجه اسرائیل: ارائه مدلی تحلیلی». فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 3.
دهشیری، محمدرضا. الله کرم مشتاقی (1394). «بررسی منابع تأثیرگذار بر سیاست خارجی و استراتژی امنیتی رژیم صهیونیستی پس از تحولات بیداری اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، تابستان 1394، شماره 41.
دهقانی فیروزآبادی، جلال (1388) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت.
دهقانی، محمود (1387). «چالش‏ها و بحران‏های درونی اسرائیل»، پژوهش‌نامه سیاست خارجی، شماره 10.
رادگودرزی، معصومه (1395). «روابط استراتژیک اسراییل و آذربایجان: بنیادها و الزامات»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره سوم، پاییز 1395.
زُنشن، شتفان (1381). «مؤسسه‌های رایزنی سیاسی در اسراییل و نفوذ آن ها در سیاست خاور نزدیک»، ترجمه لادن مختاری، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره 13.
سیف‌زاده، سید حـسین (1384)، مبانی و مـدل‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تهران، انتشارات وزارت امور‌ خارجه.
صبری، انوشه (1386). «مناسبات مصر و اسرائیل در سه دهه اخیر»، فصلنامه مطالعات آفریقا، پاییز و زمستان 1386.
گیلبوا، ایتان (1387). «دیپلماسی عمومی نوین و سیاست خارجی اسراییل»، ترجمه رضا محمودی فقیهی، مطالعات فلسطین، پاییز 1387، شماره 10.
لطفیان، سعیده (1387). «مداخله سیاسی ارتش در چارچوب استراتژی امنیت ملی اسرائیل»، پژوهش‌نامه سیاست خارجی، شماره 10.
مرکز الزیتونة للدراسات والاستشارات (2011). حزب العمل الاسرائیلی، بیروت.
مرکز بیو لألبحاث (2016). المجتمع اإلسرائیلی المنقسم دینیا، واشنطن، http://www.pewforum.org/files/2016/03/israel_survey_overview.arabic_final.pdf
المسیری، عبدالوهاب (1978). الأیدیولوجیةالصهیونیة، المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب: کویت.
المسیری، عبدالوهاب (2011). تطور مفهوم الامن القومی الاسرائیلی.
نعیم، عدنان (2013). حرکة «شاس» من زاویة أخرى، مرکز المعلومات الوطنی الفلسطینی: رام الله.
وازن، محمد (2016). تعرّفوا على مواقف أبرز الأحزاب الإسرائیلیة من القضیة الفلسطینیة: رصیف 22: بیروت.
یحیی، هارون (1395). استراتژی اسرائیل در خاورمیانه، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
Bar, Shmuel (2003). Israel's Strategic Relations – Is there Room for New Partnerships? http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/1176israelsstrategicrelations.pdf
Ben-Hur Levy, Yehuda (2014). EU-ISRAEL RELATIONS: CONFRONTATION OR CO-OPERATION, http://www.cer.eu/insights/eu-israel-relations-confrontation-or-co-operation.
Blumenthal, Paul (2013). Sheldon Adelson Says Obama Should Nuke Iran, http://www.huffingtonpost.com/2013/10/23/sheldon-adelson-nuke-iran_n_4150237.html
Collins Piper, Michael (1995). Final Judgment: The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy: Wolfe Press.
El-Gendy, Karim (2010). The Process of Israeli Decision Making: Mechanisms, Forces and
European Commission (2015). Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967, http://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_of_goods_en.pdf
Influences. Al-Zaytouna Centre for Studies and Consultations: Beirut.
Jewish virtual library (2016). Israeli National Newspaper Exposure Rates, http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-israeli-press.
Kegley Charles and Wittkopf Eugene, American foreign policy-patern and process, second edition, 1982, St. Martin’s Press: New York.
Kneset (2017).The Electoral System in Israel, http://knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_beh.htm
Persson, Anders (2015). The EU and the Israeli-Palestinian Conflict 1971-2013: In Pursuit of a Just Peace. Lanham: Lexington Books.
Pileggl, tamar (2016). Knesset suspends Arab MKs for meeting Palestinian terrorists’ families, http://www.timesofisrael.com/knesset-bans-arab-mks-for-meeting-palestinian-attackers-families/.
Rosenau, James; The Scientific Study of Foreign Policy; New York: Free Press, 1971, PP. 95-150.
Rosenberg, MJ (2013). JFK told Israel: 'If you want U.S. aid, shut down your nuclear bomb factory', https://www.sott.net/article/269311-JFK-told-Israel-If-you-want-US-aid-shut-down-your-nuclear-bomb-factory
Salt, Jeremey (2008). The Unmaking of the Middle East: A History of Western Disorder in Arab lands. Berkeley, CA: University of California Press.
Sheizaf, Noam (2010). The political line of Israeli papers (a reader's guide), https://972mag.com/the-political-line-of-israeli-papers-a-readers-guide/4072/.
 
ז'בוטינסקי، זאב (1923). על קיר הברזל، ראזסווייט.
חוק השבות (1950). הכנסת، https://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htm
מינץ، אלכס. שי שאול (2014)؛ תפיסת הביטחון של ישראל: גיבוש מחדש: http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/SecurityDoctrine10.pdf