امکان نظریه‌پردازی سیاسی در جهان امروز در پرتو شناخت گستردگی و وجه وجودی امر سیاسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی

10.30465/cps.2019.3530

چکیده

بسیاری از مشکلات زندگی سیاسی و اجتماعی که گاه در نگاه نخست صرفاً برخاسته از مناسبات عرصۀ سیاست عملی به‌نظر می‌رسند، به سبب فقدان نظریۀ سیاسی مناسب برای توضیح پیچیدگی‌ها و ارائۀ راه‌حل مفید پدید آمده‌، یا تداوم و شدت یافته‌اند. اکنون با این پرسش مواجهیم که آن نوع از نظریه‌پردازی که انتظار می‌رود بتواند به حل مشکلات سیاسی جوامع معاصر یاری برساند و راهنما، بهبود‌بخش یا نظم‌دهنده به کنش‌های سیاسی باشد چگونه ممکن می‌شود. نظریه‌پردازان سیاسی کلاسیک توجه خود را بیشتر معطوف به نهاد حکومت و شیوۀ حکمرانی می کردند، اما امروز بسیاری از اندیشه‌ورزان سیاسی، ساحت نظریه‌پردازی سیاسی را گسترده‌تر از پیش می‌بینند. هدف مقالۀ پیش‌رو این است که با تحلیل آرای جان راولز و یورگن هابرماس دربارۀ «امر سیاسی»، امکان نظریه‌پردازی سیاسی در جهان امروز، در پرتو شناخت گستردگی و وجه وجودی ۀامر سیاسی» بازبینی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of Political Theorizing in the Present World, in the Light of Understanding of Broadness and Existential Aspect of "the Political".

نویسنده [English]

  • Pegah Mosleh
چکیده [English]

Many of problems in the social and political life that seems at first glance to be consequent of the relations in practical field of politics, have been appeared or intensified because of absence of proper political theory to explain the complexities and propose effective solution. Now, the question is how it is possible to make suitable political theory for solving the political problems of contemporary societies and improving the political actions. The traditional political theorists commonly focused their attention on government and different governing styles, but nowadays many of the political thinkers consider a broader field for political theory. The aim of this article is, by analysis of the approaches of John Rawls and Jürgen Habermas to "the political", to suggest a revision of the possibility of political theorizing in the present world, in the light of understanding of broadness and existential aspect of "the political".

کلیدواژه‌ها [English]

  • The political- political theory- political theorizing- political life- political problems
Benhabib, Seyla & Kaul, Volker (eds.) (2016), Toward New Democratic Imaginaries: Istanbul Seminars on Islam, Culture, and Politics, eBook, Springer.
Dryzek, John S & Honig, Bonnie (eds.) (2006), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford University Press.
Hoffman, John & Graham, Paul (2015), Introduction to Political Theory, London: Routledge.
Mendieta, Eduardo (2011), The Power of Religion in the Public Sphere: Judith Butler, Jürgen Habermas, Charles Taylor, Cornel West, Columbia University Press
O’Sullivan, Noel (2000), Political Theory in Transition, London: Routledge
Plamenatz, J. (1960), The Use of Political Theory in Political Studies, VIII
Rawls, John (1999), Collected Papers, Edited by Samuel Freeman, Harvard University Press.
Schmitt, Carl (1932), Der Begriff des Politischen, Munchen: Duncker & Humblot
Steinberger, Peter J. (2004), The Idea of the State, Cambridge University Press.
Thiele, Leslie Paul (2002), Thinking Politics: Perspectives in Ancient, Modern, and Postmodern Political Theory, Second Edition, New York: Chatham House Publishers.
White, Stephen K & Moon, J. Donald (eds.) (2004), What Is Political Theory, London: SAGE Publications.