هرمنوتیک انتقادی؛ امکان‌سنجی حصول توافق بر روی مفاهیم و ارزش‌های متعارض

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان.

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

4 دانشیار علوم سیاسی دانشکدة روابط بین‌الملل

10.30465/cps.2019.3532

چکیده

وجهی از جهانی­شدن، هژمون شدن برخی از ارزش­هایی است که غرب و به‌خصوص ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم درصدد گسترش آنها بوده­ است. این رویکرد از جهانی­شدن به‌دنبال ایجاد نظمی مبتنی‌بر سلسله ‏ارزش­های لیبرالیستی است و نظم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطبق با تفاسیر غربی ترویج داده می­شود. به همین دلیل به‌نظر می­رسد چالش تفاسیر متعارض در باب ارزش­های جهانی، یکی از مهم‌ترین چالش­های عصر کنونی باشد. سوال اصلی مقاله این است که چگونه می­توان راه­حلی نظری برای عبور از چالش تفاسیر متعارض از مفاهیم و ارزش­های جهانی یافت؟ بر این اساس در مقاله حاضر ابتدا تلاش می­­شود تا چالش­های ارزش­هایی که موسوم به جهانی­اند را دریابیم، سپس نشان خواهیم داد که به فرض وجود ارزش­های جهانی، ضمانت اجرایی نیز برای اجرای آنها وجود ندارد. راه‌حل این مقاله، طرح یک مبنای معرفتی برای  مقابله با تفاسیر متعارض و توافق بر روی مفاهیم و ارزش­های جهانی بر مبنای هرمنوتیک انتقادی (رهایی­بخش) است. فرضیه این نوشتار این است که با اتخاذ یک روش هرمنوتیکی برمبنای کنش­های ارتباطی مداوم، بازاندیشی­ها و ادراکات بین­الاذهانی؛ تفاهم­ها و توافق­ها صورت­بندی می­شوند و این رویکرد می­تواند منافع سایر دیدگاه­ها از جمله ایران و غرب را به‌طور متقابل و هرچند نسبی تأمین کند و آن­ها را از جریان میراث بی­پایان تاریخ به سوی تفاهم و رهایی­بخشی رهنمون کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical features of critical hermeneutics are to overcome the challenge of conflicting interpretations of the dominant global values

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rezaei Jafari 1
  • Ali Alihosseini 2
  • Ali Reza Aghahosseini 3
  • Mohammad Reza Dehshir 4
چکیده [English]

An aspect of globalization is the hegemony of some of the values ​​that the West and especially the United States have been seeking to expand after World War II. This globalization approach seeks to establish a system based on a series of liberal values, and the political, economic, and cultural order is promoted in line with Western interpretations. For this reason, the challenge of conflicting interpretations of global values ​​seems to be one of the most important challenges of the present era. The main question of this article is how can we find a theoretical pathway to overcome the challenge of conflicting interpretations of global concepts and values? Accordingly, in the present paper, we first try to find out the challenges of the so-called global values, then we will show that there is no guarantee of execution for global values. The solution presented in this paper is the design of an epistemic basis for dealing with conflicting interpretations and an agreement on global concepts and values ​​based on critical (relief) hermeneutics. The hypothesis of this paper is that by adopting a hermeneutic method based on continuous communication actions, rethinking and interpersonal perceptions, understandings and agreements, this approach can serve the interests of other perspectives Including, inter alia, Iran and the West, and, albeit in relative terms, lead them from the continuation of the everlasting legacy of history to reconciliation and liberation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical hermeneutics
  • imperialism
  • globalization
  • Human Rights
  • communication rationality
آشـوری، داریوش(1371). «ایدئولوژی، اخلاقیات و فرهنگ»، ماه‌نامه کلک، شماره 32 و 33، آبان و آذر.
ایمان، محمدتقی(1390). مبانی پارادایمی روش‌های کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
بهروزلک،غلامرضا(1386). جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
پالمر، ریچارد(1377). علم هرمنوتیک، ترجمه سعید حنایی کاشانی، چاپ چهارم، تهران: نشر هرمس.
جامی، مهدی (1396). ما بیشتر از آن‌ که فکر کنیم چپ هستیم؛ به بهانه گذشت صد سال از انقلاب اکتبر ،
دیباج، سیدموسی(1376). «امکان هرمنوتیک سیاست (ورودی تطبیقی به شرایط و مقدمات آن)»، مجله نامه فلسفه، شماره 1، پاییز.
شفیعی، امید (1393). «سیاست در سپهر سعادت»، مجله سوره، شماره چهارم. قابل مشاهده در آدرس:
http://www.sooremag.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%B3%
قزلسفلی،محمدتقی(1390).«بومی­گرایی در عصر جهانی­شدن­ها»، فصلنامه سیاست، شماره 20، زمستان.
قزلسفلی،محمدتقی(1393). «فلسفه سیاسی در عصر جهانی»، نشریه راهبرد، شماره 72، پاییز.
محمدپور،احمد(1389). روش در روش: درباره‌­ی ساخت معرفت در علوم انسانی، تهران: جامعه‌شناسان.
محمدزاده ابراهیمی، فرزاد؛ ملکی، محمدرضا (1395). «دکترین سیاست خارجی اوباما و رژیم صهیونیستی»، روابط خارجی، شماره 31.
مزروعی، خسرو؛ غریبی مفرد، محمد کمال (1393). «پست مدرنیسم و جهانی­شدن فرهنگ با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرانسوا لیوتار»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال هفتم، شماره 26.
معینی­علمداری، جهانگیر(1380). موانع نشانه شناختی گفتگوی تمدنها، انتشارات هرمس.
معینی­علمداری، جهانگیر(1389). روش شناسی نظریه­های جدید در سیاست(اثبات گرایی و فرااثباتگرایی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نساج، حمید(1391). «ادوار تاریخی شناخت «دیگری» در غرب و شرق با تأکید بر نگاه محققان معاصر»، مطالعات تاریخ فرهنگی، سال سوم، شماره 12، تابستان.
نش، کیت (1392). جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت­، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر. 
هابدن ، استفن (١٣٧٩). روابط‌ بین‌الملل و جامعه‌شناسی تاریخی، ترجمه جمشید زنگنه، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
ترامپ: آمریکا به فکر آرزوهای بزرگ و پرواز به سوی ستارگان خواهد بود
http://www.enter.news/fa/news/interesting/120051/
 
Bamford. Paul (1992.( “the Ambiguity of the Categorical Imperative, in:  Critical Assessments”, Edited by Ruth F, Chadwick, Volume 3, Kant’s Moral and Political Philosophy, First Edition, London: Routledge.
Gadamer, H.G. (1990). truth and method, new york: Seabury Press.
Habermas,J.(1970). Towards a Theory of Communicative Competence, inqury 13.
Habermas,J.(1982). Der Philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt: Suhrkamp.
Khatib, Lina (2011). “The Arab Spring Casts Obama as United State Public Diplomacy Messenger”, Available at: <http://uscpublicdiplomacy.org> (Accessed on: 2013/2/29).
MacMillan‌, John and Linklater, Andrew (1995). Boundaries in Question: New Directions in International Relations, London: Printer Publishers Ltd.
Macintyre, Alasdair(1977). Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of Science, The Monist.
Pennenberg,Wo (1967). Hermeneutics and Universal History  in History and Hermeneutic, Newyork : Harper & Row.
McAdams, Dan (2016) “The Mind of Donald Trump”, The Atlantic, 16 June; Available at:https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/06/the-mind-of-donald-trump/480771/
Neuman, W. Lawrence. (1997). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston and London: Allyn and Bacon.
Rawls, john (1972). A Theory of Justice, London: Allyn and Bacon.
Wood, Allen W. (2008). Kantian Ethics, New York: Cambridge University Press.
“White Oak Document; Available” (2009). Available at:
<http://www.mountainrunner.us/files/whiteoak> (Accessed by 17 June 2011).