شکاف‌های اجتماعی نوپدید و تحلیل مشروعیت سیاسی؛ با تمرکز بر روندهای راهبردی در ‌ایران امروز (1396 تا 1406)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه تهران

10.30465/cps.2019.3895

چکیده

مفهوم شکاف‌های نوپدید اجتماعی (گسست نسلی، فاصله طبقاتی، تمایز هویتی و سبک زندگی) می‌توانند به‌عنوان متغیری مستقل، مشروعیت سیاسی (متغیر وابسته) را به تحلیل برند. نوشته حاضر در پی آن است که سازوکار این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بررسی کند. پرسش این است که شکاف‌های اجتماعی نوپدید کدامند؟ چگونه عمل می‌کنند و با چه سازوکاری می‌توانند مشروعیت سیاسی را متاثر و متحول نمایند؟
عرصه عینی برای روایت و بررسی این مساله ایران در بازه زمانی 1396 تا 1406 است. گمان می‌رود داده‌های توضیح‌دهنده این روند ده ساله از طریق روندپژوهی قابل استخراج است؛ یعنی اتقان قابل دفاع وجود دارد که رگه‌های بنیادین و گفتمان‌ساز این دهه، از هم اکنون در دسترس هستند. فرضیه‌ای که به‌مثابه حدسی حساس و قوی آزمون می‌شود این است که شکاف‌های نوپدید به‌دلیل کارویژه‌های موثر و ساختارهای فراگیر، انعطاف‌پذیر و جیوه‌ای (کنترل گریز)، قادرند با تردیدافکنی در مشروعیت سیاسی از یک‌سو و اختلال‌آفرینی در کارآمدی از سوی دیگر، به توقف و استحاله مشروعیت سیاسی آن کمک نمایند. روش یافتن پاسخ و آزمون روایی این فرضیه به سیاق توصیفی تحلیلی خواهد بود. در نهایت، یافته و تذکر کلیدی مقاله آن است که فهم شکاف‌های نوپدید و تمرکز بر مطالبه‌ها و پیچیدگی‌های آنها، نخستین اولویتی است که بایستی در دستور کار سیاست‌گذاری راهبردی قرار گیرد. به سخن دیگر، مواجهه سنتی (کنترل از بالا، عارضی‌پنداری، تغافل و سهل‌انگاری) نمی‌تواند پرتویی بر ماهیت و آهنگ این قبیل شکاف‌ها بیفکند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Social Cleavages and Political Legitimacy : Case Study of Iran from 2017 – 2027

نویسندگان [English]

  • Ghadir Nasri 1
  • Fatemeh Morsali 2
1 Associate Professor in Kharazmi University
2 MA in Political Science feom university of Tehran)
چکیده [English]

Society  Watch  working very Slowly than economy and spatially politics watch. For example , recovery of social capital ( Trust ) is very hard and complicated. So , societal trend can reconstructed many streams and development in the future. New social Cleavages is one of the most important of this Trends that can affect political legitimacy of government. According to this , the main question of this research is  about possibility and Mechanism of new social cleavages to formation of  political legitimacy in contemporary world and in our society ( Iran from 2017 – 2027). Method research is description and analysis of mega trends in Iranian society spatially new generation , women , poor people and religious and ethnic groups. This research want to examine and review this hypothesis that new social cleavages have features than can decline political legitimacy because NSC ( new social cleavages ) has effective function and flexible and undetermined structure in the globalized world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mediated life
  • Civil disobedience
  • generational gap
  • Life style
  • Civil Protest
  • social networks
  • Expectations density
آزر؛ مون، ادوارد؛ چونگ این (1379) «مشروعیت، یکپارچگی و توان سیاست سازی: وجه نرم افزاری امنیت ملی جهان سوم»، در: امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه ناشر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بشیریه، حسین (1374). جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی. تهران: نشر نی.
بنت، اندی (1386). فرهنگ و زندگی روزمره. ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان. تهران: نشر اختران.
بوردیو، پیر (1380). نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی. ترجمه مرتضی مردیها. تهران: نقش و نگار.
جلایی چور ، حمید رضا ، جامعه شناسی ایران ، جامعه کژ مدرن ، تهران : علم ، 1392.
رضایی ، محمد ، شکافهای اجتماعی در ایران ، تهران ، آگه ، 1394.
زارع؛ فلاح، بیژن؛ مهدی (1391) «بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دوره پنجم، شماره 4، صص 105-75.
سیف زاده، حسین (1388) پانزده مدل نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی، تهران: قومس.
شورای نویسندگان (1391) سال‌نامه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تحولات راهبردی 1391 و چشم انداز 1392، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
شورای نویسندگان (1393). سالنامه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تحولات راهبردی 1393 و چشم‌انداز 1394. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عالم، عبدالرحمن (1386) بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
غفاری؛ زرین کاویانی، مسعود؛ بهروز (1390) «بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری 84-1376»، فصلنامه ژئوپلتیک، سال هفتم، شماره اول، صص 110-88.
کاتوزیان ، همایون ، ایران ، جامعه کوتاه مدت ، تهران ، نی ، 1392.
کامل السعید، مصطفی (1383) « مشروعیت و امنیت در کشورهای عربی » ، در: مارتین، لی نور جی، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه قدیر نصری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گروه مطالعاتی امنیت (1387) تهدیدات قدرت ملی؛ شاخص‌ها و ابعاد، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
مارتین، لی نور جی (1383) چهره متغیر امنیت در خاورمیانه، ترجمه قدیر نصری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مرکز آمار ایران (1390). گزارش نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت در سال 1389. تهران: کتابخانه دیجیتال مرکز آمار ایران. در:
معین، محمد (1371) فرهنگ فارسی معین. جلد . تهران: امیرکبیر.
http://lib.sci.org.ir/DiglibGuest/WebUI/FullRecord.aspx?doID=1992&_hk=0&lang=fa&_mode=1
مرکز آمار ایران. برآورد تعداد جمعیت کل کشور از سال 1335 تا 1390. در:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/baravord/baravord_35-90.xlsx
مرکز آمار ایران. برآورد جمعیت کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی و جنس از سال 1375 تا 1390. در:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/baravord/b_keshvar_85-90.xlsx
مرکز آمار ایران. میزان باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر کشور از سال 1335 تا 1390. در:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/2858/basavadi_6sale-kol.xls
نصری، قدیر (1390) درآمدی نظری بر امنیت جامعه‌ای: مفاهیم، مؤلفه‌ها و نظریه‌ها، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
هانتینگتون، ساموئل (1370). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر علم.
هیوود، اندرو (1389) مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، چاپ سوم، تهران: نشر قومس.
 
Bashireyeh , Hossein , “Cleavages in Iranian Politic Since 1979 “ published in : Diamond , Larry & Mlani , Abbas , Politics and Culture in Contemporary Iran : Challenging the State quo ,(eds)  New York : Lynne Reinner pub, 2015 , pp 15-35.
 Bayat , Asef, (2010) , Life as Politics : How Ordinary People Change the Middle East , Amesterdam University Publishing.
Crane , Keith et al , Iran political , Demographic and Economic Vulnerabilities , usa , Rand publishing , 1997. 
Diamond , Larry & Mlani , Abbas , Politics and culture in Contemporary Iran :Cchallenging the State quo ,(eds)  New York : Lynne Reinner pub, 2015.
Griffiths , M,(2005),  (ed) , Encyclopedia of International Relations and Global Politics , London & New York , Routledge.
Jonathan , (ed)  , Oxford Advanced Dictionary(1998), Oxford University Press.
Lipset, Simon. M. (1967) Party Systems and Voter Alignments, Free Press, New York.