الگوی مقایسه کنش سیاسی و راهبردی آمریکا و روسیه در سوریه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.

10.30465/cps.2018.4034

چکیده

رقابت‌های امریکا و روسیه در دوران بعد از جنگ سرد ماهیت منطقه‌ای پیدا کرده است. ژئوپلیتیک تعارض از حوزه جهانی به عرصه منطقه‌ای منتقل شده است. در چنین شرایطی، تبیین حوادث نیازمند درک دقیقی از معادله قدرت در رهیافت رئالیستی، الگوی ساختاری سیاست بین‌الملل در رهیافت رئالیسم جدید و هویت در مکتب انتقادی می‌باشد. یکی از مناطقی که رقابت امریکا و قدرت‌های بزرگ را منعکس می‌سازد، سوریه است. در سوریه تحولات منطقه‌ای بر اساس رهیافت باری بوزان تبیین می‌شود. این تحقیق به منظور شناسایی و ارزیابی رقابت‌های راهبردی آمریکا و روسیه در سوریه انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر  هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی و از نوع تحلیلی است. در این تحقیق  نخست بازتولید نشانه‌های تعارض امریکا و روسیه در منازعات منطقه‌ای  مطرح و سپس هویت در رقابت‌های منطقه‌ای بازیگران موثر سیاست بین‌الملل ، تاثیر بهار عربی بر گسترش رقابت‌های منطقه‌ای امریکا و روسیه در سوریه ، فرایندتبدیل منازعة امنیتی به رویارویی هویتی امریکا و روسیه در سوریه ، تسری بحران در فرایند جنگ داخلی سوریه بررسی شده و در پایان نیز نتایج حاصله از تحقیق ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

الگوی مقایسه کنش سیاسی و راهبردی آمریکا و روسیه در سوریه

نویسندگان [English]

  • Housein Deheshyar 1
  • Majeed Kohkheyl 2
چکیده [English]

رقابت‌های امریکا و روسیه در دوران بعد از جنگ سرد ماهیت منطقه‌ای پیدا کرده است. ژئوپلیتیک تعارض از حوزه جهانی به عرصه منطقه‌ای منتقل شده است. در چنین شرایطی، تبیین حوادث نیازمند درک دقیقی از معادله قدرت در رهیافت رئالیستی، الگوی ساختاری سیاست بین‌الملل در رهیافت رئالیسم جدید و هویت در مکتب انتقادی می‌باشد. یکی از مناطقی که رقابت امریکا و قدرت‌های بزرگ را منعکس می‌سازد، سوریه است. در سوریه تحولات منطقه‌ای بر اساس رهیافت باری بوزان تبیین می‌شود. این تحقیق به منظور شناسایی و ارزیابی رقابت‌های راهبردی آمریکا و روسیه در سوریه انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر  هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی و از نوع تحلیلی است. در این تحقیق  نخست بازتولید نشانه‌های تعارض امریکا و روسیه در منازعات منطقه‌ای  مطرح و سپس هویت در رقابت‌های منطقه‌ای بازیگران موثر سیاست بین‌الملل ، تاثیر بهار عربی بر گسترش رقابت‌های منطقه‌ای امریکا و روسیه در سوریه ، فرایندتبدیل منازعة امنیتی به رویارویی هویتی امریکا و روسیه در سوریه ، تسری بحران در فرایند جنگ داخلی سوریه بررسی شده و در پایان نیز نتایج حاصله از تحقیق ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • امریکا
  • روسیه
  • سوریه
  • رقابت‌های راهبردی آمریکا
اسنایدر،­ گریک (1384)؛ «امنیت و استراتژی معاصر»، ترجمه حسین محمدی نجم، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
برت (1390)، راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکایی، ترجمة امیر نیاکوئی و احمد جانسیز، رشت: ادارة چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان.
بنارد، چریل (1384)؛ «اسلام دموکراتیک مدنی؛ رویکرد امریکایی»، ترجمه عسگر قهرمانپور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بنارد،چریل وآنجلاراباسا (1389)،استراتژی آمریکا:توسعه شبکه‌های سکولار در خاورمیانه، مترجم علی اکبر اسدی، تهران.
دکمجیان، هرایر، (1377)، جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، انتشارات کیهان.
کمجیان، هرایر (1383)، «اسلام در انقلاب؛ جنبش‌های اسلامی معاصر جهان عرب»، تهران: انتشارات کیهان.
همیلتون، گری.جی و رندال کولینز و دیگران، (1387)، تاریخ‌نگاری و جامعه‌شناسی تاریخی، ترجمه هاشم آقاجری، انتشارات کویر، چاپ دوم.
همیلتون، گری.جی و رندال کولینز و دیگران، (1387)، تاریخ‌نگاری و جامعه‌شناسی تاریخی، ترجمه هاشم آقاجری، انتشارات کویر، چاپ دوم.
هنس، برت و پتر تافت و آندرس ویول، (1390)، راهبردهای امنیتی و نظم جهانی امریکایی، ترجمه امیر نیاکوئی و احمد جانسیز، اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان.
 
Berman, Sheri (June 2003), “Islamism, Revolution and Civil Society”, Perspectives on Politics, Vol. 1, 261.
Daragahi, Borzou (2011) Some see the hand of Iran in Syria’s crackdown, Los Angeles Times, May 10.
Fearon, James D (2005), “Primary Commodity Exports and Civil war”, Journal of Conflict Resolution: , Vol. 49, No. 4, 483-507.
Greenhill, Kelly and Solomon Major (Winter 2006), “The Perils of Profiling: Civil war Spoikrs and the Collapse of Inter National Peace Accords”, International Security, vol. 31, 7-20.
Hansen, B (2000), Unipolarity and the Middle East, Richmond: Curzon.
Hansen, B (2002), Unipolarity. Theory and World Order, London: Rutledge.
Hegghammer, Thomas (Winter 2010), “The Rise of Muslim Foreign Fighters”, International Security, Vol. 35, No. 4, 53-94.
Hegghammer, Thomas (Winter 2010), “The Rise of Muslim Foreign Fighters”, International Security, Vol. 35, No. 4, 53-94.
Horowitz, Michael (Winter 2010), “Nonstate Actors and the Diffusion of Innovations: The Case of Suicide Terrorism” International Organization, Vol. 64.
Kaufmann, Chaim (Spring 1996), “Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil wars”, International Security, Vol. 20, 1356-75.
Kaufmann, Chaim (Spring 1996), “Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil wars”, International Security, Vol. 20, 1356-75.
Lischer, Sarah (2003), “Collateral Damage: Humanitarian Assistance as a Cause of Conflict”, International Security, Vol. 28.
Marx, Daniel (2011), "Syria: A turning point for the Arab Spring?" In Observatorio Electoral, May 18.
Metz, Stephan, (Spring 1995), “A Strategic Context for Third Tier Conflict”, Military Review, No. 1.
Meyssan, Thierry (2011) The Plan to Destabilize Syria, voltairenet.org, 19 June.
Pargeter, A (2006), "Libya: Reforming the Impossible?", Review of African Political Economy, Vol. 33, No.108.
Pargeter, A (2006), "Libya: Reforming the Impossible?", Review of African Political Economy, Vol. 33, No.108.
reletion of the midlle east, edited by Louis Fawcett, (oxford university perss, 2005)
view Press.